Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

NGUYỄN THỊ DIÊN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN
BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

Chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh

Mã số:

60.34.01.02

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Nguyễn Công Tiệp


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
của tôi là trung thực.
Tôi cũng xin cam kết mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc, những kết
luận, kiến nghị đề cập tại Luận văn là vấn đề mới chưa được công bố trong công trình
nghiên cứu nào./.

Hà Nội, ngày

tháng năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Diên

i


LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các
cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân. Với tình cảm chân thành, cho phép tôi được
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Lời đầu tiên, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, cô giáo đã giảng dạy và giúp
đỡ tôi trong suốt khoá học.
Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Công Tiệp, người đã tận tình
giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Các
khoa, Phòng chức năng, Ban Quản lý đào tạo đã trực tếp hoặc gián tiếp giúp đỡ
tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Tài, các
phòng ban chức năng của huyện Lương Tài; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn của huyện
Lương Tài đã cung cấp những số liệu cần thiết và giúp đỡ tôi trong việc tìm hiểu,
nghiên cứu trên địa bàn huyện.
Trân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã động viên và giúp tôi trong quá trình


học tập và nghiên cứu./.

Hà Nội, ngày

tháng năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Diên

ii


MỤC LỤC

Lời cam đoan ................................................................................................................ i
Lời cảm ơn ................................................................................................................... ii
Mục lục ...................................................................................................................... iii
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt .............................................................................. vi
Danh mục bảng .......................................................................................................... vii
Danh mục hình ............................................................................................................ ix
Trích

yếu

luận

văn

.........................................................................................................x

Thesis

abstract............................................................................................................ xii Phần
1. Mở đầu ...........................................................................................................1
1.1.
Tính
cấp
...................................................................................1
1.2.
Mục
........................................................................................2

thiết

của

tiêu

1.2.1.
Mục
................................................................................................2

nghiên
tiêu

1.2.2.
Mục
tiêu
................................................................................................2
1.3.

tài
cứu
chung

cụ

thể

Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................3

1.3.1.
Đối
tượng
......................................................................................3
1.3.2.

đề

nghiên

cứu

Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................3

Phần
2.

sở

luận
..............................................................................4thực

2.1.

luận.....................................................................................................4
2.1.1.
Một
số
.............................................................................................4
2.1.2.
Chất
lượng
.............................................................11

cán

bộ,

công

tiễn

sở

khái
chức


niệm

cấp2.2 .

Cơ sở thực tễn ..............................................................................................23

2.2.1.

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở một số
3


nước trên thế giới...........................................................................................23
2.2.2 . Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số
địa phương ở Việt Nam..................................................................................26
2.2.3.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tễn có thể vận
dụng vào huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong việc nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.........................................................29

4


Phần 3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu...........................................31
3.1.

Địa điểm nghiên cứu......................................................................................31

3.1.1

Đặc điểm tự nhiên..........................................................................................31

3.1.2.

Đặc điểm tổ chức hành chính huyện Lương Tài .............................................34

3.2.

Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................35

3.2.1.

Phương pháp chọn điểm nghiên cứu ..............................................................35

3.2.2

Thu thập số liệu và phương pháp xử lý số liệu ...............................................35

3.2.3.

Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................39

3.2.4.

Hệ thống các chỉ tiêu phân tích ......................................................................40

Phần 4. Kết quả và thảo luận
....................................................................................42
4.1.

Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh....................................................................42

4.1.1.

Thực trạng số lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện
Lương Tài......................................................................................................42

4.1.2

Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài ................47

4.1.3

Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Lương
Tài, tỉnh Bắc Ninh .........................................................................................53

4.1.4 . Khả năng hoàn thành nhiệm vụ ......................................................................61
4.1.5.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh .............................62

4.2.

Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã của huyện lương tài, tỉnh Bắc Ninh ...........................................................70

4.2.1.

Công tác quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã................................................70

4.2.2.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã...................................72

4.2.3.

Công tác tổ chức bố trí sử dụng cán bộ, công chức cấp xã..............................74

4.2.4.

Chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức cấp xã .......................................................76

4.2.5.

Công tác nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã của huyện trong
những năm gần đây........................................................................................77

4.3.

Định hướng và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp
xã của huyện giai đoạn hiện nay ....................................................................78

4.3.1.

Định hướng đối với việc nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện
Lương Tài......................................................................................................78
4


4.3.2.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện
Lương Tài......................................................................................................79

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................91
5.1.

Kết luận .........................................................................................................91

5.2 .

Kiến nghị .......................................................................................................92

Tài liệu tham khảo.......................................................................................................94
Phụ lục ......................................................................................................................96

5


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
BHXH

Nghĩa tiếng việt
Bảo hiểm xã hội BHYT

Bảo hiểm y tế CBCC

Cán bộ,

công chức CNH

Công

nghiệp hoá CNXH

Chủ nghĩa

xã hội HĐH

Hiện đại hoá

HĐND

Hội đồng nhân dân

LLCT

Lý luận chính trị MTTQ

Mặt trận Tổ quốc Nxb

Nhà

xuất bản
PGS

Phó Giáo sư QLNN

Quản lý nhà nước THPT

Trung

học phổ thông THCS

Trung

học cơ sở
TS

Tiến sỹ

Th.s

Thạc sỹ

UBND

Ủy ban nhân dân

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

6


DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1.

Giá trị và cơ cấu kinh tế huyện Lương Tài................................................33

Bảng 3.2:

Số phiếu điều tra ở các nhóm đối tượng....................................................36

Bảng 4.1:

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài,
giai đoạn 2013 - 2015...............................................................................42

Bảng 4.2:

Kết quả công tác tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Lương Tài giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................43

Bảng 4.3:

Độ tuổi và giới tính của cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài
năm 2015 .................................................................................................44

Bảng 4.4:

Thời gian công tác và thâm niên giữ chức vụ hiện tại của cán bộ,
công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2015.......................46

Bảng 4.5:

Trình độ học vấn cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài...................47

Bảng 4.6:

Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài............48

Bảng 4.7:

Trình độ lý luận chính trị CBCC cấp xã của huyện Lương Tài..................49

Bảng 4.8:

Phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện
Lương Tài năm 2015 ................................................................................50

Bảng 4.9:

Trình độ quản lý nhà nước của cán bộ, công chức cấp xã huyện
Lương Tài giai đoạn 2013 - 2015 .............................................................51

Bảng 4.10: Trình độ tn học và ngoại ngữ của cán bộ, công chức cấp xã huyện
Lương Tài năm 2015 ................................................................................52
Bảng 4.11: Đánh giá về kiến thức chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã
huyện Lương Tài......................................................................................54
Bảng 4.12: Đánh giá về các kỹ năng làm việc của CBCC cấp xã huyện Lương Tài .........56
Bảng 4.13: Đánh giá về mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức cấp
xã huyện Lương Tài .................................................................................57
Bảng 4.14: Nhận xét, đánh giá của người dân về trình độ năng lực, đạo đức lối
sống, quan hệ với nhân dân, chuyên môn và đáp ứng yêu cầu
nhiệm
vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài ......................58
Bảng 4.15: Đánh giá của người dân về tinh thần, trách nhiệm và thái độ làm việc
của công chức cấp xã huyện Lương Tài....................................................59

vii


Bảng 4.16: Đánh giá của lãnh đạo về khả năng giải quyết công việc và quan hệ
với nhân dân của cán bộ công chức cấp xã huyện Lương Tài....................60
Bảng 4.17: Đánh giá của lãnh đạo về năng lực của cán bộ, công chức cấp xã
huyện Lương Tài......................................................................................60
Bảng 4.18: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của CBCC cấp xã năm 2015 ..........62
Bảng 4.19: Ảnh hưởng của các nhân tố khách quan đến nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài .......................................65
Bảng 4.20: Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã huyện Lương Tài,
giai đoạn 2013 - 2015...............................................................................66
Bảng 4.21: Ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan đến nâng cao chất lượng CBCC
cấp xã huyện Lương Tài ...........................................................................67
Bảng 4.22 Số lượng các lớp đã đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã (từ năm
2013-2015)...............................................................................................74

8


DANH MỤC HÌNH

Sơ đồ 2.1:

Phân cấp hành chính Việt Nam .................................................................4

Hình 3.1:

Bản đồ hành chính huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ...............................32

9


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN

Tên đề tài: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Học viên: Nguyễn Thị Diên
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.04.10
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Công Tiệp
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nền hành chính nhà nước Việt
nam, chính quyền cấp cơ sở giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực
tếp đến sự thành công hay thất bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Đảng ta quan tâm đối với cán bộ, công chức là sự quan tâm toàn diện, không
chỉ cán bộ, công chức cấp cao, lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức ở cấp trung ương,
tỉnh, huyện mà cả cán bộ công chức bình thường, đặc biệt là cán bộ, công chức ở cơ sở,
xã, phường, thị trấn; Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh việc nâng cao phẩm
chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó xác định: “Đẩy mạnh đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức với chương trình nội dung sát hợp; chú trọng đội ngũ cán
bộ xã, phường”.
Lương Tài là một trong tám huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh, là
huyện xa trung tâm tỉnh lỵ với tổng số cán bộ, công chức 261 CBCC cấp xã tính đến
31/12/2015. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Lương Tài
đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện, tuy
nhiên để đáp ứng cao hơn những yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, thì cần thiết
phải có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có khả năng tổ chức và thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với
nhân dân.
Với những lý do nêu trên tôi lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh” để làm luận văn
tốt nghiệp cao học của mình.
1. Mục tiêu nghiên cứu

10


Trên cơ sở đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài từ đó đề xuất
một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian
tới.

11


2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh để đánh
giá thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện
Lương Tài.
3. Kết quả nghiên cứu
- Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh với số liệu nghiên cứu 03 năm từ năm 2013 - 2015.
- Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của
huyện Lương Tài.
- Định hướng và các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
4. Kết luận chung
Trên cơ sở đánh giá các kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy đội ngũ cán bộ,
công chức cấp xã huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã phần nào đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ, công chức giai đoạn hiện nay. Từ đó đưa ra được
các nguyên nhân để đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa các mặt mạnh
của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện.

12


THESIS ABSTRACT
Project ttle: Improving the quality of cadres, civil servants Luong Tai district,
Bac Ninh province
Students: Nguyen Thi Dien
Majors: Business Administration
Code: 60.34.04.10
Instructors: Dr. Nguyen Cong Czech
During the process of formation and development of the state administration in
Vietnam, authorities keep a spot basis, the role is very important, a direct impact on the
success or failure of the industrialization and modernization of the country.
Concern for our Party cadres, civil servants are comprehensive care, not only
officials, senior civil servants, leaders and managers; offcials and civil servants at
central, provincial and district officials, but also normal, especially cadres and
grassroots organizations, communes, wards and towns; Documents of the Ninth Party
Congress emphasized improving the quality and capacity of cadres and civil servants,
which defines: "Promote the training and retraining of cadres and civil servants with
program content iron box; staff focused communes ".
Luong Tai is one of eight districts, towns and cities of Bac Ninh province, the
provincial capital outlying districts with the total staff, 261 cadres and civil servants as
of 12/31/2015 commune. Over the years, staf, civil servants Luong Tai district has
made significant contributons to the development of economy and society of the
district, however, to meet the higher requirements in stages new development, it is
necessary to have a team of officials and civil servants have the ability to organize and
implement the policies and guidelines of the Party and the laws of the State, the mind,
mastering work, devoted to human paste.
With the above reasons I chose the theme: "Improving the quality of cadres, civil
servants Luong Tai district, Bac Ninh province" to graduate thesis around.
1. Objectives of the study
Based on evaluation and analysis of the factors afecting improve quality
staff, civil servants Luong Tai district from which proposed some solutions to improve
the quality of staff, civil servants in the future.

xii


2. Research Methodology
Thesis using statistcal methods, comparative method to assess the situation
improving quality staf, civil servants Luong Tai district.
3. Findings
- Situation of the staf, civil servants Luong Tai district, Bac Ninh province to
research data 03 years from 2013 to 2015.
- Situaton of raising the quality of cadres, civil servants of Luong Tai district.
- Orientation and basic solutons enhance the quality of cadres, civil servants
Luong Tai district, Bac Ninh province today.
4. Overall conclusion
Based on the assessment of the research results of the research showed that staff,
civil servants Luong Tai District, Bac Ninh Province has partially met the requirements
and tasks set for cadres and civil servants stage current period. Then set out the
reasons for the proposed measures to promote further the strength of the
contingent of cadres, civil

xiii


PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nền hành chính nhà
nước Việt nam, chính quyền cấp cơ sở giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Ở nước ta, cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một trong bốn cấp hành chính.
Cấp xã là thấp nhất, gần dân nhất, là cấp trực tếp tổ chức và vận động nhân dân
thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,
huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng
đồng dân cư. Thực tiễn cho thấy nơi đâu có quan tâm đầy đủ và làm tốt công
tác cán bộ, công chức ở cơ sở, có đội ngũ cơ sở vững mạnh thì nơi đó tnh hình
chính trị
- xã hội ổn định, kinh tế, văn hóa phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Ngược lại, ở đâu công tác cán bộ không được quan tâm, đội ngũ cán bộ,
công chức không có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín thì sẽ gặp khó khăn, có
nhiều nơi còn tạo sơ hở cho kẻ địch lợi dụng, gây nên điểm nóng về chính trị.
Điều đó cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò rất quan trọng
ảnh hưởng trực tếp đến việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở,
tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng và đổi mới của Đảng và Nhà nước ta
hiện nay.
Đảng ta quan tâm đối với cán bộ, công chức là sự quan tâm toàn
diện, không chỉ cán bộ, công chức cấp cao, lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức ở
cấp trung ương, tỉnh, huyện mà cả cán bộ công chức bình thường, đặc biệt là cán
bộ, công chức ở cơ sở, xã, phường, thị trấn; Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn
mạnh việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó
xác định: “Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với chương trình nội
dung sát hợp; chú trọng đội ngũ cán bộ xã, phường”, Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và
vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công
1


tâm thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng,
không ức hiếp; trẻ hoá đội ngũ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý
và đồng

2


bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở”. Tổ chức thực hiện chủ trương trên, công tác
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã đạt được nhiều kết quả
quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức cấp xã vẫn gặp phải nhiều khó khăn như: nội dung chương trình đào tạo còn
bất cập; quy hoạch còn bị động, chắp vá; chế độ, chính sách chưa thật sự
thoả đáng… Chính điều này dẫn đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, công
chức cơ sở phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, lối
sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí… Hơn lúc nào hết, việc xây dựng đội
ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh đang là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt là cán bộ
lãnh đạo, quản lý.
Do đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh trở thành
một yêu cầu quan trọng, một nhiệm vụ cấp bách phải được nhận thức đầy đủ và
triển khai một cách có hiệu quả. Để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững
mạnh, cần phải tập trung làm rõ những vấn đề có tính lý luận, đáp ứng đòi hỏi
của thực tiễn, vừa giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa phải có tính chiến lược lâu
dài.
Lương Tài là một trong tám huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh, là
huyện xa trung tâm tỉnh lỵ. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã huyện Lương Tài đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế,
xã hội của huyện, tuy nhiên để đáp ứng cao hơn những yêu cầu trong giai
đoạn phát triển mới, thì cần thiết phải có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
có khả năng tổ chức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với nhân dân.
Với những lý do nêu trên tôi lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc
Ninh” để làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian vừa qua, từ đó đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Lương
Tài trong thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
3


- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tễn về cán bộ, công chức
và nâng cao chất lượng cán bộ cán bộ, công chức ở cấp xã.

4


- Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong
những năm qua.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
cấp xã trên địa bàn huyện huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung vào nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức cấp xã đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.
Đối tượng điều tra là: cán bộ, lãnh đạo cấp huyện (Phó chủ tịch UBND,
Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn của UBND huyện). Cán bộ, công chức
đang công tác tại UBND của 14 xã, thị trấn và 03 xã, thị trấn điều tra cùng đại
diện người dân của 03 xã, thị trấn để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của
CBCC cấp xã.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
* Phạm vi nội dung
- Các vấn đề lý luận và thực tiễn về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
- Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện trong
những năm gần đây.
- Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, thị trấn ở huyện
trong thời gian tới.
* Phạm vi không gian
Đề tài được thực hiện nghiên cứu là 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
* Phạm vi thời gian
Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2013 đến 2015
Số liệu sơ cấp thu thập trong năm 2015.
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2016.

5


PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.1.1 Khái niệm về chính quyền cấp xã
Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền xã, phường, thị trấn
(gọi chung là cấp xã) là chính quyền cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền
4 cấp
hoàn chỉnh: Trung ương, tỉnh, huyện, xã.
NHÀ NƯỚC

Thành phố trực
thuộc trung
ương

Quận

Tỉnh

Thị xã

Phường

Huyện

Thành phố trực
thuộc tỉnh

Thị trấnSơ đồ 2.1: Phân cấp hành chính Việt Nam
Nguồn: Quốc hội (1992)

Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn có vị trí hết sức quan trọng trong hệ
thống chính trị - hành chính. Là cầu nối trực tếp của hệ thống chính quyền nhà
nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm
quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện trong cuộc sống.
6


Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã có vai trò hết sức quan trọng
trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động
thi hành công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã nói riêng và
hệ thông chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất,
năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ CBCC cấp xã. Vì vậy, việc nâng cao chất
lượng đội ngũ CBCC cấp xã vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống
trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực thi chức năng,
nhiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức
và phục vụ nhân dân... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà
nước và cả hệ thống chính trị.
Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất,
có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, là khâu then
chốt trong sự nghiệp cách mạng, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần
vào những thành công trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng
định “ Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ, giải thích
cho dân chúng hiểu và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo
cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng.
Hiện nay, nước ta có 11.162 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm
1.567 phường, 597 thị trấn và 9064 xã, với tổng số trên 222.735 cán bộ,
công chức và 317.766 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đây là những người trực
tếp thực hiện và đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, tuyên truyền, vận động và tổ chức
nhân dân thực hiện.
Tóm lại, có thể nêu khái quát chính quyền cấp xã như sau: Chính quyền
cấp xã bao gồm HĐND và UBND, là cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền 4
cấp ở Việt Nam, thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương, có chức năng thay
mặt nhân dân địa phương, căn cứ vào nguyện vọng của nhân dân địa phương,
quyết định và tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của nhân dân địa phương, theo
Hiến pháp, Pháp luật và các mệnh lệnh, quyết định của cấp trên.
2.1.1.2 Đặc điểm của chính quyền cấp xã


Chính quyền cấp xã có những đặc điểm cơ bản như sau:


Thứ nhất, chính quyền cấp xã là cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền
các cấp của Nhà nước ta (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) là cấp quản lý hành chính
Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc
phòng ở địa bàn cơ sở.
Thứ hai, chính quyền cấp xã là cấp trực tếp tổ chức và thực hiện
đường lối chính trị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cuộc
sống, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là cấp gần gũi dân nhất, là
nơi trực tiếp đáp ứng và giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân.
Thứ ba, chính quyền cấp xã gồm HĐND và UBND, mà không có cơ quan
Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà
nước và đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở.
UBND là cơ quan chấp hành, cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn cơ sở.
Thứ tư, chính quyền cấp xã là nơi phát huy tính tự quản của cộng
đồng dân cư, là nơi trực tiếp vận động và tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân.
2.1.1.3 Khái niệm cán bộ công chức cấp xã
Nước ta khi bước vào thời kỳ mới vừa đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH),
hiện đại hóa (HĐH), vừa xây dựng và hoàn chỉnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, vừa tến hành xây dựng nền văn hóa tên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Chính vì vậy, ta cần phải xây dựng một đội ngũ CBCC có chất lượng đồng bộ, phù
hợp với những yêu cầu mới đặt ra, đặc biệt là đội ngũ CBCC cấp xã.
Để làm được điều đó trước hết chúng ta cần phải làm rõ khái niệm về đội
ngũ CBCC cấp xã.
Khái niệm về cán bộ
Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức
vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
(sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân
sách nhà nước (khoản 1 Điều 4 Luật công chức năm 2008).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×