Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 – TÂN BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRẦN VĂN ĐANG

Tân Bình, ngày 9 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2018
Họ và tên: PHAN HỒNG ĐỆ

Năm sinh: 1984

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Phó Bí thư – Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: THCS Trần Văn Đang
Chi bộ đang sinh hoạt: Trần Văn Đang
Căn cứ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, đặc điểm, thực tiễn công tác của địa
phương, các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; hướng dẫn của
cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chuyên đề được học tập, bản thân xây dựng kế hoạch thực

hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với
những nội dung như sau:
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:
Nêu rõ những nội dung cụ thể mà bản thân sẽ phấn đấu trong năm nhằm thực hiện:
I.

Trách nhiệm cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Quy
định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày
19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu
gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí
thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”
Nội dung chính cần đăng ký rèn luyện trong năm:
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:
- Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng và
chính sách pháp luật của Nhà nước
- Không ngừng học tập, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao trình
độ, tư tưởng, cải tiến công tác, cùng giúp nhau tiến bộ.
- Thân thiện, hòa nhã với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp thu
sự phê bình và chịu sự giám sát của nhân dân.
- Xây dựng lối sống giản dị, hòa đồng với nhân dân
2. Về phong cách, tác phong công tác (theo chuyên đề năm 2018):

- Luôn luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; toàn tâm toàn
ý phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì nhân dân mà hy sinh quên mình, gương mẫu trong
mọi việc.
[1]


- Thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”,đó cũng là cách
“để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”.
- Đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện
thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi
đôi với làm.
3. Về tự phê bình, phê bình; đoàn kết nội bộ và ý thức tổ chức kỷ luật

- Bản thân không bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng nghe ý kiến
phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị.
- Xuất phát từ tình đồng chí để có sự gần gũi, thân ái với đồng nghiệp, cảm thông,


chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt, qua đó xây dựng và củng cố
được mối đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị
quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng.
II.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
1. Nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục từng khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình
và phê bình năm 2017.
* Nội dung:
_ Sự phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường đã được chú trọng
nhưng chưa thực sự rõ nét do trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn, nên chất lượng giáo dục chưa cao.
_ Có 1 giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
_ Do phần tư vấn hướng nghiệp chưa đạt được hiệu quả cao, nên đợt thi tuyển 10 vừa
qua tỉ lệ chưa cao.
_ Công tác phát triển Đảng viên trong quần chúng gặp nhiều khó khăn, do đã hết nguồn
dự bị.
* Biện pháp:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”
- Bản thân cần tự rèn luyện, học hỏi nhiều hơn trong công tác lập kế hoạch chỉ đạo sâu
sát công tác chuyên môn thăm và dự sinh hoạt cùng các khối để tháo gỡ những vướng
mắc còn băn khoăn của giáo viên về chuyên môn, mặt khác tăng cường kiểm tra đánh
giá, nhắc nhở các đồng chí giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Bên cạnh đó cần có sự tham mưu góp ý của cá nhân và tập thể đối với bản thân để sửa
chữa thiếu xót trong thời gian tới.
[2]


* Thời gian.
- Sẽ phấn đấu sữa chữa khắc phục khuyết điểm trong thời gian sớm nhất.
2. Nội dung, biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội

Đảng các cấp (nêu chi tiết từng nội dung đầu việc, các nội dung có tính đột phá, biện
pháp cụ thể, khả thi; xác định rõ thời gian,tiến độ hoàn thành)
- Phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh”;
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng
viên không được làm;
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị
về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị
quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.
3. Cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung

ương 4 khóa XII và Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy; không vi phạm những điều
đảng viên không được làm.
- Về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị:
+ Không phai nhạt lý tưởng cách mạng.
+ Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.
+ Không nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý
luận chính trị.
+ Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.
+ Không nể nang, né tránh trong tự phê và phê bình.
+ Không nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm....
- Về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống như:
+ Không có lối sống chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi.
+ Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.
+ Kê khai tài sản, thu nhập trung thực.
[3]


+ Không mắc bệnh "thành tích", háo danh.
+ Không quan liêu, xa rời quần chúng.
+ Không quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài
sản, ngân sách nhà nước.
+ Không tham ô, tham nhũng.
+ Không đánh bạc, rượu chè bê tha.
+ Không mê tín dị đoan.
+ Không vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc,
chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội….
- Về những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ:
+ Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các
nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; không đòi thực hiện
"đa nguyên, đa đảng".
+ Không phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
+ Nói, viết, đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
+ Không kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ;
+ Không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Không lợi dụng vấn đề
"dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ.
Đảng viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

III.

Xác nhận và đánh giá việc thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo 6
tháng và cả năm
1. Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
[4]


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2018

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
BÍ THƯ

[5]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×