Tải bản đầy đủ

Người lao động được làm việc ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm

Người lao động được làm việc ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.
Đúng. Người lao động được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở b ất kỳ nơi nào mà pháp lu ật không c ấm,
theo Khoản 1, Điều 10 Bộ luật Lao độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×