Tải bản đầy đủ

Kế hoạch giảng dạy, giáo dục ngữ văn 6.7.8.9 có lồng ghép An Ninh Quốc Phòng

Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 6

Tuần Tiết
1

1

2

3

4

Tên bài

CẢ NĂM 37 TUẦN(148 TIẾT)
HKI: 19 TUẦN – KẾT THÚC TIẾT 76
HKII: 18 TUẦN – KẾT THÚC TIẾT 148
HỌC KÌ I

Mục tiêu bài học

- Hiểu đònh nghóa sơ lược về truyền
thuyết . Hiểu nội dung , ý nghóa
của truyền thuyết : Con rồng ,
Con Rồng
Cháu tiên và Bánh chưng , bánh
cháu Tiên giầy
Chỉ ra và hiểu được ý nghiã của
(HD ĐT )
Ơn tập văn kể những chi tiết “ tưởng tượng là
chuyện
ảo” của truyện kể
-Giup HS hệ thống lại kiến thức vè văn kể
chuyện
- Nâu LS dựng nước, giữ nước của cha ơng.
Hiểu nội dung , ý nghóa của
truyền thuyết : Bánh chưng , bánh
Bánh chưng
giầy
bánh giày
Chỉ ra và hiểu được ý nghiã của
(HDĐT)
những chi tiết “ tưởng tượng là
Luyện văn kể
ảo” của truyện kể
chuyện
-HS luyện kể chuyện theo nhóm về văn kể
chuyện
- Hiểu thế nào là từ và đặc
Từ và cấu
điểm cấu tạo từ tiếng Việt , cụ
tạo của từ
thể là khái niệm về từ , đơn vò
tiếng Việt
cấu tạo từ , các kiểu cấu tạo từ
Giao tiếp,
- Hình thành sơ bộ các khái niệm
văn bản
văn bản , mục đích giao tiếp ,Đồ dùng

Tích hợp,
lồng ghép

Tranh về Long
Quân , Âu cơ
cùng 100 người
con chia tay

Tích hợp lịch
sử, GDCD,,
GDQPAN

Điều
chỉnh

1

Tranh ảnh

Bảng phụ

Thư mời ,thiếp
mừmg , biên lai ,

Tích hợp lịch
sử, GDCD


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
và phương
thức biểu
đạt
2

5
Thánh
Gióng

phương thức biểu đạt

đơn từ

- Nắm được nội dung, ý nghóa một
số nghệ thuật tiêu biểu của
truyện Thánh Gióng .
-Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của
nhân dân trong chiến tranh:

Tranh , ảnh , về
Thánh Gióng

Tích hợp lịch
sử, GDCD
GDQPAN

Chơng tre, gậy tre….
- Hiểu được thế nào là từ mượn .
Từ mượn
Bắt đầu sử dụng từ mượn một
cách hợp lí trong nói và viết
7+8
Tìm hiểu
-Nắm được mục đích giao tiếp của
chung về
tự sự . Có khái niệm sơ bộ về
văn tự sự phương thức tự sự
9
- Hiểu truyền thuyết Sơn Tinh ,
Thuỷ Tinh nhằm giải thích hiện
tượng lụt lội xảy ra ở châu thổ
Sơn Tinh,
Bắc Bộ . Khát vọng của người
Thuỷ Tinh
Việt cổ trong việc chế ngự thiên
tai lũ lụt , bảo vệ cuộc sống của
mình.
10
Nghóa của - Nắm được thế nào là nghóa của
từ
từ
11+12 Sự việc và - Nắm được 2 yếu tố then chốt
nhân vật
của tự sự việc và nhân vật .
trong văn
hiểu được ý nghóa của sự việc và
tự sự
nhân vật trong tự sự
13,
Sự tích hồ
-Hiểu nội dung , ý nghóa và vẻ
14
Gươm
đẹp của một số hình ảnh trong
(HDĐT)
truyện “ Sự tích Hồ Gươm ”
Luyện kể chuyện -HS luyện tập kể chuyện và nêu ý nghĩa của
chuyện .
và nêu ý nghĩa
6

3

4

Bảng phụ
Bảng phụ
Tranh Sơn Tinh ,
Thuỷ Tinh

Tích hợp lịch
sử, GDCD,
địa lý

Bảng phụ
Bảng phụ

Tranh về Hồ
Gươm

Tích hợp lịch
sử, GDCD,
địa lý,
GDQPAN

2


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
của chuyện

15

16
5

17,
18

19

20

Chủ đề
và dàn
bài của
bài văn tự
sự
Tìm hiểu
đề và
cách làm
bài văn tự
sự
Viết bài
Tập làm
văn số 1
Từ nhiều
nghóa và
hiện tượng
chuyển
nghóa của
từ
Lời văn,
đoạn văn
tự sự

6
21,
22
23
24

Thạch Sanh
Chữa lỗi
dùng từ
Trả bài

- Nêu các địa danh của Việt Nam gắn liền với các
gắn liền với các sự tích trong các cuộc kháng
chiến chống xâm lược: Ải chi Lăng, Sơng Bạch
Đằng, Đống Đa..
- Nắm được chủ đề và dàn bài
của bài văn tự sự , mối quan hệ
giưã sự việc và chủ đề
- Biết tìm hiểu đề văn tự sự ,
cách làm bài văn tự sự

Vận dụng những kiến thức đã
học về văn tự sự vào bài làm
-Rèn luyện tính tự giác trong giờ kiểm tra
- Nắm được khái niệm từ nhiều
nghóa . Hiện tượng chuyển nghóa
của từ . Nghóa gốc và nghóa
chuyển của từ
- Nắm được hình thức lời văn kể
người , kể việc , chủ đề và liên
kết trong đoạn văn . Xây dựng
được đoạn văn giới thiệu và kể
chuyện sinh hoạt hằng ngày
- Hiểu nội dung ý nghóa của
truyện Thạch Sanh và một số đặc
điểm tiêu biểu của kiểu nhân
vật “người dũng só”
- Nhận ra các lỗi lặp từ và lẫn
lộn các từ gần âm
- Đánh giá bài tập làm văn theo

Đề bài

3

Bảng phụ

Tranh Thạch Sanh
nấu cơm thần kì
Bảng phụ

Tích hợp
GDCD,


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
Tập làm
văn số 1
7
25,
26

Em bé
thông minh

27

Chữa lỗi
dung từ (tt)

28

Kiểm tra
văn

29

Luyện nói
kể chuyện

8

30,
31

32
9
33
34
35

Cây bút
thần ( HD
ĐT)
On tập :Luyện
nói văn kể
chuyện
Danh từ
(Chọn danh từ
riêng ,dt chung)
Ngôi kể
và lời kể
trong văn
tự sự
¤âng lão
đánh cá
và con cá
vàng.
(HDĐT)
Luyện tập ngơi

yêu cầu của bài tự sự nhân vật ,
sự việc , cách kể mục đích
- Hiểu nội dung , ý nghóa của
truyện : Em bé thông minh và
một số đặc điểm tiêu biểu của
nhân vật thông minh trong truyện
- Nhận ra những lỗi thông thường
về nghóa của từ .

Tranh em bé đối
đáp với viên
quan

Tích hợp
GDCD

Bảng phụ

Kiểm tra kiến thức về các văn
bản đã học từ bài 1 đến bài 7
- Tạo cơ hội cho việc luyện nói ,
làm quen với phát biểu miệng
- Biết lập dàn bài kể chuyện và
kể miệng một cách chân thật
Hiểu nội dung , ý nghóa của
truyện cổ tích “ Cây bút thần ”
và một số chi tiết nghệ thuật
tiêu biểu đặc sắc của truyện
Luyện nói văn kể chuyện

Photo đề phát
cho HS
Bảng phụ

- Nắm được đặc điểm của danh từ
- Các nhóm danh từ chỉ tên và
chỉ sự vật
- Nắm được đặc điểm và ý nghóa
của ngôi kể trong văn tự sự
- Sơ bộ phân biệt tính chất khác
nhau của ngôi kể thứ ba và ngôi
kể thứ nhất
- Hiểu nội dung , ý nghóa của
truyện cổ tích “ Ông lão đánh cá
và con cá vàng ”
- Nắm được biện pháp nghệ thuật
chủ đạo và một số chi tiết nghệ
thuật tiêu biểu , đặc sắc trong

Bảng phụ

Tranh minh hoạ

Tích hợp
GDCD

Bảng phụ

Tranh ông lão
đang gọi cá vàng

Tích hợp
GDCD

4


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
kể và lời kể trong
văn tự sự

10

36

Thứ tự kể
trong văn
tự sự

37,
38

Viết bài
tập làm
văn số 2

39

40

11

CHỦ ĐỀ I:
TRUYỆN NGỤ
NGƠN
Tiết 1:
ngồi đáy
giếng,
CHỦ ĐỀ I:
TRUYỆN NGỤ
NGƠN
Tiết 2
Thầy bói
xem voi

41

Danh từ
( TT )

42

Trả bài
kiểm tra
Văn

43

Luyện nói
kể chuyện

44

Cụm danh
từ

truyện
- Trong tự sự có thể kể xuôi , có
thể kể ngược tuỳ theo nhu cầu
thể hiện
- Nhận thấy sự khác biệt của
cách kể xuôi và kể ngược .
Biết kể một câu chuyện có ý
nghóa , biết thực hiện bài viết có
bố cục, lời văn hợp lý.
- Hiểu thế nào là truyện ngụ
ngôn
- Hiểu nội dung , ý nghóa và một
số nét nghệ thuật đặc sắc của
truyện
- Nắm được đặc điểm chính của truyện ngụ ngơn

Bảng phụ

Tranh ảnh

Tích hợp
GDCD

- Hiểu thế nào là truyện ngụ
Tranh ảnh
ngôn
- Nắm được đặc điểm chính của truyện ngụ ngơn
- Hiểu nội dung tư tưởng, ý nghóa và
một số nét nghệ thuật đặc sắc
của các truyện
- Đặc điểm của nhóm danh từ
Bảng phụ
chung và danh từ riêng
- Cách viết hoa danh từ riêng
Giúp HS rút ra được ưu, khuyết
điểm qua bài làm của mình.

Tích hợp
GDCD

- Biết kể theo dàn bài , không kể
theo bài viết sẳn hay học thuộc
lòng
- Nắm được đặc điểm của cụm
danh từ
- Cấu tạo của phần trung tâm ,

Bảng phu

5


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
12
45

46
47

48
13

49,
50

51

52
14
53
54,
55

Chân, tay,
tai, mắt,
miệng
(HDĐT)
Luyện tập :Dtvà
cụm DT
Kiểm tra
Tiếng Việt
Trả bài
viết số 2

phần trước và phần sau
- Hiểu nội dung , ý nghóa của
truyện : Chân ,tay , tai , mắt ,
miệng

Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt đã
học
Giup HS biết đánh giá ưu, khuyết
điểm bài làm của mình, tự sửa
các lỗi trong bài của mình.
- Hiểu được các yêu cầu của bài
làm văn tự sự , thấy rỏ hơn vai
trò , đặc điểm của bài văn tự sự

Luyện tập
xây dựng
bài tự sự –
Kể chuyện
đời thường
Viết bài
HS biết kể chuyện đời thương có
Tập làm
ý nghóa theo bố cục rõ ràng
văn số 3
- Hiểu được thế nào là truyện
Treo biển cười
(HDĐT) Lợn
- Hiểu nội dung ý nghóa nghệ
cưới áo
thuật gây cười trong hai truyện :
mới
Treo biển và Lợn cưới , áo mới
- Nắm được ý nghóa và công dụng
Số từ và của số từ và lượng từ
lượng từ
- Biết dùng số từ và lượng từ
trong khi nói và viết
Kể chuyện - Hiểu sức tưởng tượng và vai trò
tưởng
của tưởng tượng trong tự sự
tượng
¤n tập
- Nắm được đặc điểm của những
truyện dân thể loại truyện dân gian đã học
gian

Tích hợp
GDCD

Photo đề phát
cho HS

6
Tranh

Bảng phụ

Bảng phụ

Tích hợp
GDCD


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
56

Trả bài
kiểm tra
Tiếng Việt

15
57

58

59

60

Chỉ từ
Luyện tập
kể chuyện
tưởng
tượng
Con hổ có
nghóa
(HDĐT)
Luyện tập kể
chuyện tưởng
tượng
Động từ

16
61

Cụm động
từ

62

Mẹ hiền
dạy con
( HDDT)
Luyện tập :ĐT –
Cụm ĐT

63
64

Giúp HS rút ra được ưu, khuyết
điểm qua bài làm của mình.
- Hiểu được ý nghóa và công dụng
của chỉ từ .
- Biết cách dùng chỉ từ trong khi
nói và viết
- Tự làm được dàn bài cho đề bài
tưởng tượng

Bảng phụ

Hiểu được giá trò của đạo làm
người trong truyện “ Con hổ có
nghóa ”
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Tranh chú hổ
tiển bà đở về
làng

- Nắm được đặc điểm của động
từ và một số loại động từ quan
trọng
Hiểu được cấu tạo của cụm động
từ
Tìm cụm động từ trong các bài văn ,bài thơ đã
học
Hiểu thái độ , tính cách và phương
pháp dạy con trở thành bậc vó
nhân của bà mẹ thầy Mạnh Tử
Luyện tập ĐT và cụm ĐT

Bảng phụ

- Nắm được đặc điểm của tính từ
Tính từ và và một số loại tính từ cơ bản .
cụm tính từ Nắm được cấu tạo của cụm tính
từ
Trả bài
Giup HS biết đánh giá ưu, khuyết
Tập làm
điểm bài làm của mình theo yêu

Tích hợp
GDCD

7

Bảng phụ

Tranh bà mẹ đang
dạy con

Bảng phụ

Tích hợp
GDCD


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
văn số 3
17
65

66
18

67
68,6
9
70,
71

72
19

73
74
75

Thầy
thuốc giỏi
cốt nhất
ở tấm
lòng
n tập
Tiếng Việt
Hoạt động
Ngữ Văn:
thi kể chuyện
Kiểm tra tổng
hợp cuối HK 1
Chương trình
ngữ văn đòa
phương
Bµi 1; VỊ
Nghiªm
Xuyªn
Bµi 2: Chïa
H¬ng
Trả bài
kiểm tra
tổng hợp
HKI
Ơn tập: Văn học
Luyện tập kể
chuyện
Luyện tập: Từ,

cầu của bài làm văn, tự sửa
các lỗi trong bài của mình.
- Hiểu và cảm phục phẩm chất
vô cùng cao đẹp của một bậc
lương y chân chính
- Hiểu cách viết truyện gần với
cách viết kí , viết sử ở thời Trung
đại
Hệ thống hoá các kiến thức đã
học ở HKI phần Tiếng Việt
Lôi cuốn HS tham gia các hoạt
động về Ngữ văn. Rèn cho HS
thói quen yêu văn yêu Tiếng Việt
thích làm văn kể chuyện
Giup HS hệ thống lại nhưng kiến thức đã học từ
đầu học kỳ
Rèn luyện ý thức tự giác trong giờ ktra
Nắm được một số đòa phương bài
viết về địa phương
Giup HS biết đánh giá ưu, khuyết
điểm bài làm của mình theo yêu
cầu của bài kiểm tra, tự sửa các
lỗi trong bài của mình.
- Ơn tập củng cố lại kiến thức văn học học từ đầu
năm
- Luyện kể chuyện phân vai
- Luyện tập lại kiến thức TV về từ và nghĩa của từ

Tranh thầy thuốc
và 2 người bệnh

Tích hợp
GDCD

Bảng phụ

8


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội

76

nghĩa của từ
Lun tập: DTĐT- TT
Cụng DT, Cụm
TT, Cụm ĐT

20
7778

Bài học
đường đời
đầu tiên

79

Phó từ

80

Tìm hiểu
chung về
văn miêu
tả

21
81

Sông nước
Cà Mau

82

So Sánh

8384

Quan sát,
tưởng

Luyện tập lại phần nghữ pháp về từ loại, cụm từ

- Hiểu được nội dung , ý nghóa “
Bài học đường đời đầu tiên ”
- Nắm được những đặc sắc trong
nghệ thuật miêu tả và kể
chuyện của bài văn
- Nắm được khái niệm phó từ ,
các loại ý nghóa chính của phó từ
-Biết đặc câu có chứa phó từ
để thể hiện các ý nghóa khác
nhau.
- Nắm được những hiểu biết chung
nhất về văn miêu tả
- Nhận diện được những đoạn
văn , bài văn miêu tả . Hiểu
được trong những tình huống nào
thì người ta thường dùng văn
miêu tả .
- Học sinh cảm nhận được sự phong
phú và độc đáo của thiên nhiên
sông nước Cà Mau .
- Nắm được nghệ thuật miêu tả
cảnh sông nước của tác giả
- Nắm được khái niệm và cấu tạo
của so sánh
- Biết cách quan sát sự giống nhau
giữa các sự vật để tạo ra những
so sánh đúng , tiến đến tạo
những so sánh hay
-Bước đầu hình thành cho HS kỹ
năng quan sát , tưởng tượng so

chân dung tác
giả t« Hoµi $
trun “ DÕ MÌn
phiªu lu kÝ’

Tích hợp
GDCD

Bảng phụ màu

9

Tranh ảnh

Bảng

Bảng phụ

Tích hợp
GDCD, địa lý


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
sánh và nhận xét khi miêu tả
nhận diện và vận dụng được
những thao tác cơ bản trên trong
đọc và viết bài văn miêu tả
- Thấy được vai trò , tác dụng của
quan sát , tưởng tượng so sánh và
nhận xét trong văn miêu tả
Hiểu nội dung , ý nghóa của
truyện nghóa “bức tranh của em
Bức tranh
gái tôi ”
của em gái
- Nắm được nghệ thuật kể chuyện
tôi
và miêu tả tâm lý nhân vật
trong tác phẩm.
Luyện nói
Biết cách trình bày và diễn đạt
Bảng phụ
về quan
một vấn đề bằng miệng trước
sát tưởng
tập thể
tượng, so
- Nắm chắc những kiến thức về
sánh và
quan sát , tưởng tượng , so sánh
nhận xét
và nhận xét trong văn miêu tả
trong văn
miêu tả
- Cảm nhận được vẻ đẹp phong
phú, hùng vó của thiên nhiên
trên sông Thu Bồn và vẻ đẹp
của người Lao động được miêu tả
Vượt thác
trong bài.
- Nắm được NT phối hợp miêu tả
khung cảnh thiên nhiên và hoạt
động của con người.
-Nắm được hai kiểu so sánh cơ bản Bảng phụ
ngang bằng và không ngang bằng
So Sánh
- Hiểu được các tác dụng chính
( TT )
của so sánh , bước đầu tạo được
một số phép so sánh
Chương trình Giúp HS sửa một số lỗi chính tả
Bảng phụ
tượng, so
sánh và
nhận xét
trong văn
miêu tả

22
8586

8788

23

89

90
91

Tích hợp
GDCD

10

Tích hợp
GDCD, đại lý


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội

92

đòa
phươngTiến
g Việt:rÌn
lun chÝnh

Phương
pháp tả
cảnh – Viết
bài TLV tả
cảnh ở
nhà

24
9394

95

96

25

97,
98

Buổi học
cuối cùng

Nhân hoá

Phương
pháp tả
người
Đêm nay
Bác không
ngủ

do ảnh hưởng của cách phát âm
đòa phương , có ý thức khắc phục
các lỗi chính tả do ảnh hưởng
của cách phát âm đòa phương.
- Biết cách làm bài văn tả cảnh
- Biết vận dụng các kỹ năng,
kiến thức về văn miêu tả trong
khi thực hành.
Nắm được cốt truyện nhân vật
và tư tưởng của truyện nghóa “
Buổi học cuối cùng ”
Nắm được tác của phương thức
kể chuyện từ ngôi thứ nhất và
nghệ thuật thể hiện tâm lí nhân
vật qua ngôn ngữ , cử chỉ , ngoại
hình , hành động
Nắm được khái niệm nhân hoá
các kiểu nhân hoá
Nắm được tác dụng chính của
nhân hoá . Biết dùng các kiểu
nhân hoá trong bài viết
Nắm được cách tả người và bố
cục , hình thức của một đoạn ,
một bài văn tả người
Luyện tập kó năng quan sát và
lựa chọn , trình bày những điều
quan sát , lựa chọn theo thứ tự hợp

- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình
tượng Bác Hồ trong bài thơ với
tấm lòng yêu thương mênh
mông , sự chăm sóc ân cần đối

Tích hợp
GDCD, lịch
sử

11
Bảng phụ u

SGK , tài liệu có
liên quan bài dạy

Tranh ảnh về
Bác.

Tích hợp
GDCD, lịch
sử,
GDQPAN


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội

26

99

n dụ
(Chọn nội dung
nhận diện…)

100

Luyện nói
về văn
miêu tả

101
102

103

104

Kiểm tra
Văn
Trả bài
tập làm
văn tả
cảnh
Lượm

với các chiến só và đồng bào ,
thấy được tinh thần yêu quý kính
trọng của người chiến só đối với
Bác
- Nắm được những nghệ thuật
đặc sắc của bài thơ kết hợp
miêu tả, kể với biểu hiện cảm
xúc, tâm trạng.
- Tình u thương của Bác Hồ với thế hệ trẻ và
dân tộc Việt Nam.
Giúp HS nắm được khái niệm ẩn
dụ, các kiểu ẩn dụ, hiểu và nhớ
được tác dụng của ẩn dụ, biết
phân tích ý nghóa, cũng như tác
dụng của ẩn dụ trong khi sử dụng
Tiếng Việt
- Nắm được cách trình bày miệng
một đoạn ,một bài văn miêu tả
- Luyện tập kỹ năng trình bày
miệng những điều đã quan sát
và lựa chọn một thứ tự hợp lý.
Kiểm tra kiến thức về các văn
bản đã học
- Nhận ra được những ưu , nhược
điểm trong bài viết của mình và
có phương hướng khắc phục , sửa
chữa các lỗi
- Cảm nhận được vẻ đẹp hồn
nhiên, vui tươi trong sáng của hình
ảnh Lượm , ý nghóa cao cả trong
sự hy sinh của nhân vật .
- Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng
cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến
chống ngoại xâm.
Cảm nhận được sức sống , sự

Bảng phụ

12

Photo đề phát
cho HS

Tích hợp
GDCD, lịch
sử,
GDQPAN


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
Mưa (HDĐT)
LT:TLV tả cảnh
27
105

Hoán dụ
(Chọn nội dung
nhận diện…)

106

Tập làm
thơ bốn
chữ

107
108

Cô Tô

109
110

Viết bài
tập làm
văn tả
người

111

Các thành
phần chính
của câu

112

Thi làm thơ
năm chữ

28

29

113

Cây tre
Việt Nam

phong phú , sinh động của bức
tranh thiên nhiên và tư thế của
con người được miêu tả trong bài
thơ
Luyện tập về văn tả cảnh.
- Nắm được khái niệm hoán dụ ,
các kiểu hoán dụ . Bước đầu
biết phân tích tác dụng của hoán
dụ
- Bước đầu nắm được đặc điểm
thơ bốn chữ . Nhậ diên được thể
thơ này khi đọc thơ ca
- Cảm nhận vẻ đẹp trong sáng ,
sinh động của những bức tranh
thiên nhiên và đời sống con
người ở quần đảo CôTô được
miêu tả trong bài văn
- Biết cách làm bài văn tả
người . Biết cách vận dụng các kó
năng và kiến thức về văn miêu
tả nói chung và tả người nói
riêng vào trong bài viết .
- Nắm được khái niệm về các
thành phần chính của câu . Có ý
thức đặt câu đầy đủ các thành
phần chính
- Ôn lại và nắm chắc hơn đặc
điểm và yêu cầu của thể thơ
năm chữ
Hiểu và cảm nhận được giá trò
nhiều mặt của cây tre và sự gắn
bó giữa cây tre với cuộc sống
của dân tộc VN , cây tre trở
thành một biểu tượng của VN
- Nắm được những đặc điểm nghệ

Bảng phụ

Một số bài thơ
bốn chữ
Tích hợp
GDCD, đại lý

13

Bảng phụ

Tích hợp
GDCD, lịch
sử,
GDQPAN


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội

114

Câu trân
thuật đơn

thuật của bài kí .
- Sự sáng tạo của nhân dân Việt Nam trong kháng
chiến chống ngoại xâm.
- Nắm được khái niệm câu trần
thuật đơn và các tác dụng của

-

115

Lòng yêu
nước
(HDĐT)
Ơn tập
văn học

116

Câu trân
thuật đơn
có từ là

30
117
118

Lao xao(HD
§T)
Luyện tập TLV
tả cảnh

119

Kiểm tra
Tiếng Việt

120

Trả bài
kiểm tra
văn, bài
tập làm
văn tả
người

Hiểu được tư tưởng của bài
văn , lòng yêu nước bắt
nguồn từ lòng yêu những gì
gần gũi thân thuộc với quê
hương
- Năm được nét đặc sắc của bài tùy bút
chính luận.
-Ơn tập văn học
- Nắm được câu trần thuật đơn có
từ là . Biết đặt câu trần thuật
đơn có từ là
- Cảm nhận được vẻ đẹp và sự
phong phú của thiên nhiên làng
quê qua hình ảnh của loài chim
- Hiểu được nghệ thuật quan sát
và miêu tả chính xác ,sinh động
và hấp
dẫn về các loài chim
-Luyện tập tập làm văn tả cảnh
Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt đã
học ( từ bài phó từ đến câu
trần thuật đơn )
- Nhận ra ưu , nhược điểm trong bài
viết của mình và có hướng khắc
phục sửa lỗi

Bảng phụ

Bảng phụ

14
Tích hợp
GDCD, địa lý

Photo đề phát
cho HS


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
31
121

n tập
truyện và


122

Câu trân
thuật đơn
không có
từ là

123

¤n tập văn
miêu tả

124

Chữa lỗi
về chủ
ngữ, vò
ngữ

125
126

Viết bài
tập làm
văn miêu
tả sáng
tạo

32

127

128

Cầu Long
Biên
chứng
nhân lòch
sử (HD §T)
On tập
Tiếng Việt

Viết đơn

- Sơ lược về các thể truyện , kí
trong loại hình tự sự
- Nội dung cơ bản và những nét
đặc sắc về nghệ thuật của các
tác phẩm truyện , kí hiện đại
- nắm được kiểu câu trần thuật
đơn không có từ là và tác dụng
của kiểu câu này .

SGK

Bảng phụ

- Nhận biết và phân biệt được
đoạn văn miêu tả và đoạn văn
tự sự
- Hiểu được thế nảo là câu sai về Bảng phụ
chủ ngữ và vò ngữ . Tự phát hiện
ra các câu sai về chủ ngữ và vò
ngữ
Đánh giá được năng lực sáng tạo
trong khi thực hành viết bài văn
miêu tả, năng lực vận dụng các
kỹ năng và kiến thức về văn
miêu tả nói chung, rèn luyện các
kỹ năng viết.
- Nắm được khái niệm “ văn bản
nhật dung ”
- Hiểu được ý nghóa làm chứng
nhân lòch sử của cầu Long Biên ,
từ đó nâng cao , làm phong phú
thêm tâm hồn tình cảm đối với
quê hương đất nước , đối với các
di tích lòch sử
-Ơn tập Tiếng Việt
- Biết cách viết đơn đúng qui cách
và nhận ra được những sai sót
thường gặp khi viết đơn

15

Tích hợp
GDCD, lịch
sử, địa lý


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
33

129
130

131

132
34

133

134

- Thấy được “ bức thư của thủ lónh
da đỏ ” xuất phát từ tình yêu
thiên nhiên đất nước , nói lên
được vấn đề có ý nghóa bức xúc
Bức thư
hiện nay đó là bảo vệ môi
của thủ
trường trong sạch
lónh da đỏ - Thấy được tác dụng của việc sử
dụng một số biện pháp nghệ
thuật trong bức thư , đặc biệt là
phép nhân hoá , yếu tố trùng
điệp và thủ pháp đối lập
- Nắm được các loại lỗi viết câu
thiếu cả chủ ngữ và vò ngữ
Chữa lỗi
hoặc thể hiện sai quan hệ ngữ
về chủ
nghóa giữa các bộ phận trong câu
ngữ, vò
.
ngữ (TT)
- Biết tự phát hiện các lỗi đã
học và tự sữa lỗi
Luyện tập - Nhận ra các lỗi thường mắc
cách viết phải khi viết đơn và có hướng
đơn và sửa khắc phục sửa chữa các lỗi
lỗi về đơn thường mắc phải
- Thế nào là văn bản nhật dụng .
Bài văn “ Động Phong Nha ” đã
Động Phong cho thấy vẻ đẹp lộng lẫy , kì ảo
của động để mọi người càng
Nha (§T)
thêm yêu quý tự hào , chăm lo
Luyện tập viết
bảo vệ , biết khai thác nhằm
đơn
phát triển kinh tế du lòch
Luyện tập viết đơn
CHỦ ĐỀ II:
- Hiểu được công dụng của ba loại
n tập
dấu kết thúc câu : dấu chấm ,
về dấu
dấu chấm hỏi , dấu chấm than
câu
- Biết tự phát hiện ra và sửa các
(dÊu
lỗi về dấu kết thúc câu trong

Tranh ảnh

Tích hợp
GDCD, lịch
sử, địa lý

Bảng phụ

16
Bảng phụ

Tranh ảnh về
danh lam thắng
cảnh

Bảng phụ

Tích hợp
GDCD, lịch
sử, địa lý


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội

135

136

chÊm,dÊu
chÊm hái,
dÊu chÊm
than)
CHỦ ĐỀ II:
n tập
về dấu
câu
( dÊu
phÈy)
Trả bài
TLV- KT
Tiếng Việt

35
137
138

Tổng kết
phần Văn
và Tập
làm văn

139

Tổng kết
phần
Tiếng Việt

140
36

141
142

n tập
tổng hợp
Kiểm tra
tổng hợp

bài viết của mình và của người
khác , từ đó có hướng khắc phục
và sửa lỗi
- Nắm được công dụng của dấu
phẩy . biết tự phát hiện và sửa
các lỗi về dấu phẩy trong bài
viết

Bảng phụ

Nhận ra được ưu, nhược điểm trong
bài viết của mình về nội dung và
hình thức trình bày.
- Bước đầu làm quen với loại hình
bài học tổng kết chương trình của
năm học . Biết hệ thống hoá văn
bản , nắm được nhân vật chính
trong các truyện , các đặc trưng
thể loại của văn bản , cảm thụ
được vẻ đẹp của một số hình
tượng văn học tiêu biểu .
- Ôn tập những kiến thức đã học
trong phần tiếng việt 6
- Biết nhận diện các đơn vò và
hiện tượng ngôn ngữ đã học :
danh từ , động từ , tính từ , số
từ , lượng từ , chỉ từ , phó từ ,
câu đơn , câu ghép , so sánh , ẩn
dụ , nhân hoá , hoán du. Biết
phân tích các đơn vò và hiện
tượng ngôn ngữ đó
Giúp HS ôn tập kiến thức chuẩn
bò cho thi HKII
Đánh giá sự vận dụng các kiến
Photo đề phát
thức và kỹ năng đã học trong
cho HS

17


Dương Hồng Giang Trường THCS Nguyễn Trãi- Thường Tín –Hà Nội
cuối năm

143
144

37

145
146
147
148

Chương trình
ngữ văn
đòa phương
Bµi 3; c¸c chỵ
ë Hµ t©y
Bµi 5 :phơ
lơc ch¬ng
tr×nh ®Þa
ph¬ng
Trả bài kiểm tra
tổng hợp
Ơn tập văn học:
văn thơ hiện đại
Ơn tập TV: Câu,
chữa lỗi câu
Luyện viết văn
miêu tả
Luyện viết văn
miêu tả

một bài kiểm tra.
- Vận dụng tổng hợp các phương
thức biểu đạt trong một bài viết
và bài văn nói chung.
- Biết được một số danh lam thắng
cảnh , các di tích lòch sử hay
chương trình kế hoạch bảo vệ môi
trường ở đòa phương

SGK , SBT

Giup HS phất hiện lỗi sai trong bài làm của
minh và cách sưa chữa

Hệ thống hóa kiến thức, củng cố về văn thơ hiện
đại
Ơn tập lại phần câu và chữa lỗi về câu
Cho HS viết bài văn miêu tả
Cho HS viết bài văn miêu tả

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×