Tải bản đầy đủ

Người học nghề không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của bộ luật lao động

Người học nghề không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

Sai. Người học nghề là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động, theo Khoản 1, Điều 2
Bộ luật Lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×