Tải bản đầy đủ

Người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động nếu người đó trộm cắp tài sản của công ty

Ng ư
ờ i s ửd ụng lao độ n g có th ểsa th ải ng ư
ờ i lao độ n g n ếu ng ư
ờ i đó tr ộm c ắp tài s ản c ủa công ty.

(sai, k1 đ 126)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×