Tải bản đầy đủ

người sử dụng lao động chỉ được phép sa thải người lao động có hành vi gây thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp khi thiệt hại đó có giá trị từ 5 chai trở lên

ng ư
ờ i s ửd ụng lao độ n g ch ỉ đư
ợ c phép sa th ải ng ư
ờ i lao độ n g có hành vi gây thi ệt h ại v ềtài s ản cho doanh nghi ệp khi thi ệt
h ại đó có giá tr ị t ừ5 chai tr ởlên. (sai, m ục III TT 119 , k1 đ 126).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×