Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn mô hình cầu đúc hẫng cân bằng ( môn cầu hầm)


Type>Steel ; Standard>ASTM(S)
DB>A416-270(Low)


Model / Properties / Section
DB/User Tab
Section ID (1) ; Name (Pier)
Section Shape>Solid Track ; User>H(3), B(7.1)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×