Tải bản đầy đủ

Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận không trích đóng bảo hiểm xã hội mà trả vào lương cho người lao động để người lao động tự tích lũy

Ng ư
ờ i lao độ n g và ng ư
ờ i s ửd ụng lao độ n g có th ểth ỏa thu ận không trích đó ng b ảo hi ểm xã h ội mà tr ảvào l ư
ơng cho
ng ư
ờ i lao độ n g để ng ư
ờ i lao độ n g t ựtích l ũy.(sai, đ 92, 1a-18 lu ật BHXH)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×