Tải bản đầy đủ

Cơ sở dạy nghề không được đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề nếu không có căn cứ do pháp luật quy định

C ơs ởd ạy ngh ềkhông đư
ợ c đơ n ph ư
ơ ng ch ấm d ứt h ợp đồ n g h ọc ngh ền ếu không có c ăn c ứdo pháp lu ật quy đị nh. (sai. Đ
18 N Đ139 v ềd ạy ngh ề).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×