Tải bản đầy đủ

Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý duy nhất làm phát sinh quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động

H ợp đồ n g lao độ n g là hình th ức pháp lý duy nh ất làm phát sinh quan h ệlao độ n g thu ộc đố i t ư
ợ ng đi ều ch ỉnh c ủa lu ật lao
độn g. (sai, đi ều 119, 73. Còn th ỏa ư
ớ c L Đvà n ội quy lao độ n g).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×