Tải bản đầy đủ

Khoảng thời gian mà người lao động làm việc ngoài mức 8 giờ ngày được coi là thời giờ làm thêm giờ

Kho ảng th ời gian mà ng ư
ờ i lao độ n g làm vi ệc ngoài m ức 8 gi ờngày đư
ợ c coi là th ời gi ờlàm thêm gi ờ.

(sai. K2 đ 104)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×