Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ người sử dụng lao động có quyền cho những người lao động làm việc trong doanh nghiệp dưới 12 tháng thôi việc

Trong trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ người sử dụng lao động có quyền cho những người lao động làm việc 
trong doanh nghiệp dưới 12 tháng thôi việc. (sai. Đ44)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×