Tải bản đầy đủ

Nếu thuộc TH k thuộc diện cấp giấy phép thì k phải đăng ký hđlđ kể cả TH cấp giấy phép thì cũng k buộc phải ký hđlđ mà có thể là thỏa thuận ký kết giữa đối tác VN và nước ngoài

N ếu thu ộc TH k thu ộc di ện c ấp gi ấy phép thì k ph ải đă n g ký H Đ
L Đk ểc ảTH c ấp gi ấy phép thì c ũng k bu ộc ph ải ký

L Đmà có th ểlà th ỏa thu ận ký k ết gi ữa đố i tác VN và n ư
ớ c ngoài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×