Tải bản đầy đủ

Doanh nghiệp VN phải giao kết hợp đồng lao động khi tuyển dụng lao động là

Doanh nghiệp VN phải giao kết hợp đồng lao động khi tuyển dụng lao động là người nước ngoài
làm việc ở VN.

Sai. Điều 7, 8, 8b -10 NĐ 102/2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×