Tải bản đầy đủ

Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ chỉ áp dụng cho NLĐ sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lđ bệnh nghề nghiệp

Ch ếđộ ngh ỉ d ư
ỡ ng s ức ph ục h ồi s ức kho ẻch ỉ áp d ụng cho NL Đsau khi đi ều tr ị ổn đị nh th ư
ơng t ật do tai n ạn L Đb ệnh
ngh ềnghi ệp? (k4-d152)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×