Tải bản đầy đủ

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió toà nhà 25 tầng ford thăng long ACMV

TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ
KHÁCH SẠN (CÓ BỐ TRÍ PHÒNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ)
--------------------o0o-----------------

CALCULATION OF MECHANICAL SYSTEM
BẢNG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LẠNH VÀ THÔNG GIÓ

No.

1

Date

28th Septemper, 2018

Description

Calculation of Mechanical System
Bảng tính toán Hệ thống lạnh và thông gió

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió


Revision


Project:
Dự án:
Trụ Sở Làm Việc Kết Hợp văn Phòng Cho Thuê và Khách Sạn (Có Bố Trí Phòng Khách
Sạn Kiểu Căn Hộ).

Owner:
Chủ đầu tư:

FORD THANG LONG JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Ford
The Consultant :
Đơn vị tư vấn:

GENERAL DIRECTOR
JIMMY TSEN CHEE NAM

Dự án: Trụ Sở làm Việc Kết Hợp
Văn Phòng Cho Thuê và Khách Sạn

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Can teen
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 17
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22


Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.73
0.00
0
0.00
1.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.34
0.00
0
0.00
13.34

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.03
0
0
0.00
2.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.77
0.00
0
0.00
31.77

2.18
2.06
1.00
5.24

0.55
0
0.00
0.55

2.73
2
1.00
5.79

21.05
15.88
7.71
44.64

2.18
1.14
1.00
4.32

34.12
17.84
15.65
67.61

0.04
0.00
0

-0.04
0.00

0.00
42.33
0
0
0.00
-0.31
0.00
0.00
0.00
0
0

0.04
0.00
0

0

0.00
5.49
0
0
0.00
-0.04
0.00
0.00
0.00
0
0

0.47

12.97

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.01
0.00
0
0.00
-2.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.01
0.00
0
0.00
-2.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.09
0.00
0.00
0.00
58.09

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-1.45
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
41.91
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.04
0.00
0.00

7.01

0.00

6.39

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.63 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-2.01

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

12.96
0.00
0.00

Total

12.96

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.73
0.00
0
0.00
1.73

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 23
OADB: 32

8.25
0.00
0.00

562
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
26.7 20.4
0.0 0.0
0.0 0.0

-3.46 100.00

12.5
0.0
0.0

FORD THANG LONG
FDT.TRC

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.9 14.2
0.0 0.0
0.0 0.0

9.8
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

78
84
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.9
22.9
24.3
20.0
24.3
20.0
26.7
17.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
562
562
562
562
562
562
0
0
106
106
106
106
0
0
0
0
562
562
106
106
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
18.9
18.9
7.20
7.20
43.34
6.02
166.11
-44.43
16

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-3.5
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-3.5

Ent Lvg
°C
°C

562 17.9
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.9
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 1 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Phong dao tao
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02
0.00
0
0.00
1.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.31
0.00
0
0.00
25.31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.07
0
0
0.00
1.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.28
0.00
0
0.00
37.28

0.50
0.51
1.00
2.01

0.12
0
0.00
0.12

0.62
1
1.00
2.13

15.38
12.66
24.81
52.85

0.50
0.28
1.00
1.78

17.42
9.76
34.84
62.02

0.02
0.00
0

-0.02
0.00

0.00
22.08
0
0
0.00
-0.25
0.00
0.00
0.00
0
0

0.02
0.00
0

0

0.00
0.89
0
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.09

4.03

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.07
0.00
0
0.00
-1.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.07
0.00
0
0.00
-1.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.45
0.00
0.00
0.00
80.45

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.26
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
19.55
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.01
0.00
0.00

3.05

0.00

2.87

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.70 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.07

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

4.03
0.00
0.00

Total

4.03

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02
0.00
0
0.00
1.02

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

3.16
0.00
0.00

394
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.8 19.3
0.0 0.0
0.0 0.0

-1.33 100.00

11.8
0.0
0.0

FORD THANG LONG
FDT.TRC

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.2 16.6
0.0 0.0
0.0 0.0

11.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

31
45
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.2
22.2
24.3
20.0
24.3
20.0
24.8
19.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
394
394
394
394
394
394
0
0
19
19
19
19
0
0
0
0
394
394
19
19
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
4.8
4.8
12.72
12.72
97.88
7.70
129.83
-43.01
4

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.3
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.3

Ent Lvg
°C
°C

394 19.5
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.2
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 2 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Phong dong phuc
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 21
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.11
0.00
0
0.00
1.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.45
0.00
0
0.00
50.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.14
0
0
0.00
1.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.15
0.00
0
0.00
72.15

0.27
0.28
0.00
0.55

0.07
0
0.00
0.07

0.34
0
0.00
0.62

15.45
12.73
0.00
28.18

0.27
0.16
0.00
0.43

17.09
10.13
0.00
27.22

0.01
0.00
0

-0.01
0.00

0.00
21.36
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.01
0.00
0

0

0.00
0.47
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.06

2.20

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.14
0.00
0
0.00
-1.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.14
0.00
0
0.00
-1.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89.06
0.00
0.00
0.00
89.06

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.14
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
10.94
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

1.67

0.00

1.58

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.63 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.14

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

2.19
0.00
0.00

Total

2.19

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.11
0.00
0
0.00
1.11

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

1.72
0.00
0.00

217
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.8 19.3
0.0 0.0
0.0 0.0

FORD THANG LONG
FDT.TRC

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió

-1.28 100.00

11.8
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.2 16.6
0.0 0.0
0.0 0.0

11.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

17
48
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.2
24.2
24.3
20.0
24.3
20.0
24.8
19.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
217
217
217
217
217
217
0
0
10
10
10
10
0
0
0
0
217
217
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
4.8
4.8
12.75
12.75
98.95
7.76
128.74
-75.47
2

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.3
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.3

Ent Lvg
°C
°C

217 19.5
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

24.2
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 3 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Phong nhan su
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.52
0.00
0
0.00
1.52

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.59
0.00
0
0.00
27.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.61
0
0
0.00
1.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.37
0.00
0
0.00
42.37

0.74
0.76
1.00
2.50

0.18
0
0.00
0.18

0.92
1
1.00
2.68

16.70
13.79
18.15
48.64

0.74
0.42
1.00
2.16

19.47
11.05
26.32
56.84

0.03
0.00
0

-0.03
0.00

0.00
23.96
0
0
0.00
-0.18
0.00
0.00
0.00
0
0

0.03
0.00
0

0

0.00
1.32
0
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.14

5.51

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.61
0.00
0
0.00
-1.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.61
0.00
0
0.00
-1.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.50
0.00
0.00
0.00
80.50

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.39
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
19.50
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.01
0.00
0.00

4.05

0.00

3.80

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.79 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.61

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

5.51
0.00
0.00

Total

5.51

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.52
0.00
0
0.00
1.52

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

4.22
0.00
0.00

505
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.9 19.4
0.0 0.0
0.0 0.0

FORD THANG LONG
FDT.TRC

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió

-2.00 100.00

11.9
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.0 16.5
0.0 0.0
0.0 0.0

11.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

46
67
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.0
22.6
24.3
20.0
24.3
20.0
24.9
19.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
505
505
505
505
505
505
0
0
28
28
28
28
0
0
0
0
505
505
28
28
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
5.6
5.6
10.98
10.98
91.73
8.35
119.67
-43.39
6

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-2.0
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-2.0

Ent Lvg
°C
°C

505 19.4
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.6
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 4 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Phong phuc vu
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.14
0.00
0
0.00
1.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.65
0.00
0
0.00
30.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0
0
0.00
1.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.83
0.00
0
0.00
47.83

0.51
0.53
0.50
1.54

0.13
0
0.00
0.13

0.64
1
0.50
1.67

17.20
14.25
13.44
44.89

0.51
0.29
0.50
1.30

20.16
11.46
19.76
51.38

0.02
0.00
0

-0.02
0.00

0.00
24.73
0
0
0.00
-0.27
0.00
0.00
0.00
0
0

0.02
0.00
0

0

0.00
0.92
0
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.10

3.72

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.21
0.00
0
0.00
-1.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.21
0.00
0
0.00
-1.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.76
0.00
0.00
0.00
81.76

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.27
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
18.24
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.01
0.00
0.00

2.70

0.00

2.53

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.79 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.21

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

3.72
0.00
0.00

Total

3.72

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.14
0.00
0
0.00
1.14

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

2.82
0.00
0.00

334
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.9 19.4
0.0 0.0
0.0 0.0

FORD THANG LONG
FDT.TRC

Bảng tính toán hệ thống lạnh và thông gió

-1.48 100.00

11.9
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
17.9 16.4
0.0 0.0
0.0 0.0

11.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

32
50
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
17.9
22.9
24.3
20.0
24.3
20.0
24.9
19.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
334
334
334
334
334
334
0
0
20
20
20
20
0
0
0
0
334
334
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
5.9
5.9
10.42
10.42
89.69
8.61
116.15
-46.12
4

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.5
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.5

Ent Lvg
°C
°C

334 19.4
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.9
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 5 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Phong quan li ke toan
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.82
0.00
0
0.00
1.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.59
0.00
0
0.00
18.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.90
0
0
0.00
1.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.35
0.00
0
0.00
30.35

1.47
1.52
2.00
4.99

0.37
0
0.00
0.37

1.84
2
2.00
5.36

18.79
15.53
20.43
54.75

1.47
0.84
2.00
4.31

23.48
13.42
31.95
68.85

0.05
0.00
0

-0.05
0.00

0.00
26.86
0
0
0.00
-0.20
0.00
0.00
0.00
0
0

0.05
0.00
0

0

0.00
2.63
0
0
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.00
0
0

0.30

9.79

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.88
0.00
0
0.00
-1.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.88
0.00
0
0.00
-1.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70.94
0.00
0.00
0.00
70.94

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.77
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
29.06
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.02
0.00
0.00

6.86

0.00

6.26

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.80 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.88

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

9.79
0.00
0.00

Total

9.79

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.82
0.00
0
0.00
1.82

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 23
OADB: 32

7.21
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

787
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
25.0 19.6
0.0 0.0
0.0 0.0

-2.65 100.00

12.0
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
17.6 16.2
0.0 0.0
0.0 0.0

11.0
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

92
78
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
17.6
21.9
24.3
20.0
24.3
20.0
25.0
19.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
787
787
787
787
787
787
0
0
56
56
56
56
0
0
0
0
787
787
56
56
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
7.2
7.2
8.55
8.55
80.36
9.40
106.33
-28.81
11

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-2.7
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-2.7

Ent Lvg
°C
°C

787 19.2
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

21.9
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 6 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Phong quan li phuc vu
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
0.00
0
0.00
0.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.57
0.00
0
0.00
27.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.54
0
0
0.00
0.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.13
0.00
0
0.00
39.13

0.21
0.21
0.50
0.92

0.05
0
0.00
0.05

0.26
0
0.50
0.97

14.05
11.35
27.03
52.43

0.21
0.12
0.50
0.83

15.22
8.70
36.23
60.14

0.01
0.00
0

-0.01
0.00

0.00
20.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.01
0.00
0

0

0.00
0.37
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.04

1.85

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.54
0.00
0
0.00
-0.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.54
0.00
0
0.00
-0.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.11
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

1.44

0.00

1.38

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.72 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-0.54

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

1.85
0.00
0.00

Total

1.85

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
0.00
0
0.00
0.51

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

1.49
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

195
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.7 19.2
0.0 0.0
0.0 0.0

-0.65 100.00

11.7
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.3 16.7
0.0 0.0
0.0 0.0

11.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

13
22
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.3
22.2
24.3
20.0
24.3
20.0
24.7
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
195
195
195
195
195
195
0
0
8
8
8
8
0
0
0
0
195
195
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
4.1
4.1
14.96
14.96
105.05
7.02
142.33
-49.67
2

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-0.7
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-0.7

Ent Lvg
°C
°C

195 19.6
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.2
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 7 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Sanh thang PCCC
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 21
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.00
0
0.00
0.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.42
0.00
0
0.00
42.42

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01
0
0
0.00
1.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.06
0.00
0
0.00
57.06

0.24
0.25
0.37
0.86

0.06
0
0.00
0.06

0.30
0
0.37
0.92

12.99
10.82
16.02
39.83

0.24
0.14
0.37
0.75

13.56
7.91
20.90
42.37

0.01
0.00
0

-0.01
0.00

0.00
17.75
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.01
0.00
0

0

0.00
0.41
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.05

2.31

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.01
0.00
0
0.00
-1.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.01
0.00
0
0.00
-1.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.60
0.00
0.00
0.00
88.60

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.13
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
11.40
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

1.85

0.00

1.77

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.56 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.01

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

2.31
0.00
0.00

Total

2.31

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.00
0
0.00
0.98

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

1.90
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

257
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.7 19.1
0.0 0.0
0.0 0.0

-1.14 100.00

11.6
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.5 16.7
0.0 0.0
0.0 0.0

11.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

15
42
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.5
23.2
24.3
20.0
24.3
20.0
24.7
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
257
257
257
257
257
257
0
0
9
9
9
9
0
0
0
0
257
257
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
3.6
3.6
17.12
17.12
111.32
6.50
153.73
-75.47
2

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.1
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.1

Ent Lvg
°C
°C

257 19.6
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

23.2
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 8 of 83


Room Checksums
By Trane
B1-FCU- Sanh van phong
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.89
0.00
0
0.00
0.89

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.71
0.00
0
0.00
21.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.94
0
0
0.00
0.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.69
0.00
0
0.00
33.69

0.42
0.69
1.04
2.15

0.10
0
0.00
0.10

0.52
1
1.04
2.25

12.68
16.83
25.37
54.88

0.42
0.38
1.04
1.84

15.05
13.62
37.28
65.95

0.01
0.00
0

-0.01
0.00

0.00
23.66
0
0
0.00
-0.24
0.00
0.00
0.00
0
0

0.01
0.00
0

0

0.00
0.97
0
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.08

4.10

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.94
0.00
0
0.00
-0.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.94
0.00
0
0.00
-0.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76.42
0.00
0.00
0.00
76.42

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.29
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
23.58
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.01
0.00
0.00

3.05

0.00

2.79

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.36 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-0.94

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

4.10
0.00
0.00

Total

4.10

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.89
0.00
0
0.00
0.89

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

3.09
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

361
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.9 19.4
0.0 0.0
0.0 0.0

-1.23 100.00

11.9
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
17.8 16.4
0.0 0.0
0.0 0.0

11.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

26
39
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
17.8
22.1
24.3
20.0
24.3
20.0
24.9
19.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
361
361
361
361
361
361
0
0
21
21
21
21
0
0
0
0
361
361
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
5.8
5.8
13.88
13.88
88.03
6.34
157.54
-47.08
5

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.2
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.2

Ent Lvg
°C
°C

361 19.4
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.1
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 9 of 83


Room Checksums
By Trane
B2 - FCU - Lift office
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 20
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.10
0.00
0
0.00
1.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.25
0.00
0
0.00
31.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.16
0
0
0.00
1.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46.22
0.00
0
0.00
46.22

0.43
0.44
0.67
1.54

0.11
0
0.00
0.11

0.54
0
0.67
1.65

15.34
12.50
19.03
46.88

0.43
0.25
0.67
1.35

17.13
9.96
26.69
53.78

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage

0.00
0.00
0

0.00
0.00

0.00
21.88
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
0.00
0

0

0.00
0.77
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

Grand Total ==>

2.64

0.11

3.52

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.16
0.00
0
0.00
-1.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.16
0.00
0
0.00
-1.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83.45
0.00
0.00
0.00
83.45

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.23
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
16.55
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

2.51

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.00 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.16

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

3.53
0.00
0.00

Total

3.53

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.10
0.00
0
0.00
1.10

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

2.78
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

347
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.6 19.2
0.0 0.0
0.0 0.0

-1.39 100.00

11.8
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.2 16.5
0.0 0.0
0.0 0.0

11.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

27
49
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.2
22.7
24.1
20.0
24.1
20.0
24.6
19.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
347
347
347
347
347
347
0
0
17
17
17
17
0
0
0
0
347
347
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
4.8
4.8
12.85
12.85
98.17
7.64
130.81
-51.51
3

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.4
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.4

Ent Lvg
°C
°C

347 19.5
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.7
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 10 of 83


Room Checksums
By Trane
B2 - FCU - phong server
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 17
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.73
0.00
0
0.00
0.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.74
0.00
0
0.00
5.74

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0
0
0.00
0.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.66
0.00
0
0.00
6.66

0.58
0.59
9.60
10.77

0.14
0
0.00
0.14

0.72
1
9.60
10.91

5.66
4.64
75.47
85.77

0.58
0.33
9.60
10.51

5.15
2.93
85.26
93.34

0.00
0.00
0

0.00
0.00

0.00
8.49
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
0.00
0

0

0.00
1.08
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.14

12.72

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.65
0.00
0
0.00
-0.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.65
0.00
0
0.00
-0.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.30
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>
Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

11.50

0.00

11.26

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.00 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-0.65

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

12.72
0.00
0.00

Total

12.72

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.73
0.00
0
0.00
0.73

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 19
OADB: 35

11.73
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

1,966
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.2 18.8
0.0 0.0
0.0 0.0

-0.95 100.00

11.4
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
19.4 17.0
0.0 0.0
0.0 0.0

11.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

36
19
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
19.4
20.3
24.0
20.0
24.1
20.0
24.2
19.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
1,966
1,966
1,966
1,966
1,966
1,966
0
0
22
22
22
22
0
0
0
0
1,966
1,966
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
1.1
1.1
54.60
54.60
154.47
2.83
353.21
-26.57
4

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.0
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.0

Ent Lvg
°C
°C

1,966 19.9
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

20.3
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 11 of 83


Room Checksums
By Trane
B2 - FCU - Sanh khach san
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 21
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.13
0.00
0
0.00
1.13

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.21
0.00
0
0.00
40.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.16
0
0
0.00
1.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.24
0.00
0
0.00
55.24

0.30
0.31
0.47
1.08

0.08
0
0.00
0.08

0.38
0
0.47
1.16

13.52
11.03
16.73
41.28

0.30
0.17
0.47
0.94

14.29
8.10
22.38
44.76

0.00
0.00
0

0.00
0.00

0.00
18.51
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
0.00
0

0

0.00
0.52
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.08

2.81

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.16
0.00
0
0.00
-1.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.16
0.00
0
0.00
-1.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.88
0.00
0.00
0.00
87.88

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.16
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
12.12
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

2.21

0.00

2.10

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.00 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.16

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

2.82
0.00
0.00

Total

2.82

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.13
0.00
0
0.00
1.13

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

2.30
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

304
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.4 19.1
0.0 0.0
0.0 0.0

-1.32 100.00

11.7
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.4 16.6
0.0 0.0
0.0 0.0

11.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

19
49
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.4
23.1
24.1
20.0
24.1
20.0
24.4
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
304
304
304
304
304
304
0
0
12
12
12
12
0
0
0
0
304
304
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
3.8
3.8
16.02
16.02
107.99
6.74
148.29
-69.67
2

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.3
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.3

Ent Lvg
°C
°C

304 19.6
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

23.1
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 12 of 83


Room Checksums
By Trane
B2-FCU- Sanh thang PCCC
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 21
OADB/WB/HR: 34 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.00
0
0.00
0.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.42
0.00
0
0.00
42.42

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01
0
0
0.00
1.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.39
0.00
0
0.00
57.39

0.24
0.25
0.37
0.86

0.06
0
0.00
0.06

0.30
0
0.37
0.92

12.99
10.82
16.02
39.83

0.24
0.14
0.37
0.75

13.64
7.95
21.02
42.61

0.00
0.00
0

0.00
0.00

0.00
17.75
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
0.00
0

0

0.00
0.41
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.06

2.31

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.01
0.00
0
0.00
-1.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.01
0.00
0
0.00
-1.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.60
0.00
0.00
0.00
88.60

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.13
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

0.00
11.40
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

1.84

0.00

1.76

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.00 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-1.01

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

2.31
0.00
0.00

Total

2.31

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.00
0
0.00
0.98

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 24
OADB: 32

1.90
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

256
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.4 19.0
0.0 0.0
0.0 0.0

-1.14 100.00

11.6
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
18.5 16.6
0.0 0.0
0.0 0.0

11.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

15
42
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
18.5
23.2
24.1
20.0
24.1
20.0
24.4
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
256
256
256
256
256
256
0
0
9
9
9
9
0
0
0
0
256
256
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
3.6
3.6
17.04
17.04
110.66
6.49
153.92
-75.47
2

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.1
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.1

Ent Lvg
°C
°C

256 19.6
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

23.2
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 13 of 83


Room Checksums
By Trane
FCU - hotel + apartment corridor
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 10 / 17
OADB/WB/HR: 33 / 25 / 17

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
2.86
0.39
0.00
0.00
0.00
0
0.00
3.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.08

0.00
0.00
0.00
70.44
9.61
1.97
0.00
0.00
0
0.00
82.02

0.00
0.00
0.00
2.72
0.54
0.00
0.00
0
0
0.00
3.26

0.00
0.00
0.00
74.32
14.75
0.00
0.00
0.00
0
0.00
89.07

0.53
0.00
0.00
0.53

0.13
0
0.00
0.13

0.66
0
0.00
0.66

16.26
0.00
0.00
16.26

0.53
0.00
0.00
0.53

14.48
0.00
0.00
14.48

-0.14
0.00
0

0.14
0.00

0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.72
0.00
0.00
0
0

-0.13
0.00
0

0

0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0
0

0.35

4.06

100.00

3.66

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.61
0.00
0.00
0.00
0
0.00
-0.61

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.61
-0.04
0.00
0.00
0
0.00
-0.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.03
0.00
0
0.00

0
-0.19
0
0.00
0.01
-0.04
0.00
0.00
-0.05
0
0

0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00

3.64

0.00

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

-3.55 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-0.64

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

4.06
0.00
0.76

Total

4.82

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
2.86
0.39
0.08
0.00
0.00
0
0.00
3.33

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB: 36

4.06
0.00
0.37

FORD THANG LONG
FDT.TRC

222
0
25

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
25.3 20.1
0.0 0.0
36.7 29.0

-0.92 100.00

12.7
0.0
22.3

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
12.8 12.8
0.0 0.0
25.0 23.3

9.2
0.0
17.5

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

83
0
0
0
0
12
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
12.8
22.3
25.1
19.8
25.1
19.8
25.1
19.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
222
222
222
222
222
222
0
0
0
25
0
25
0
0
0
0
222
222
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
0.0
11.4
2.67
2.67
46.01
17.23
58.01
-11.10
0

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
10
0

0
87
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s

Ent Lvg
°C
°C

Main Htg
Aux Htg
Preheat

-0.9
0.0
0.0

222 19.1
0 0.0
0 0.0

22.3
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-0.9

0 0.0
25 12.8

0.0
14.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 14 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - External Restaurant 01
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB/WB/HR: 36 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
5.16
2.30
1.28
0.00
0.00
0
0.00
8.74

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.55

0.00
0.00
0.00
21.57
9.62
7.65
0.00
0.00
0
0.00
38.84

0.00
0.00
0.00
5.16
2.30
1.28
0.00
0
0
0.00
8.74

0.00
0.00
0.00
41.68
18.58
10.34
0.00
0.00
0
0.00
70.60

0.74
5.00
0.62
6.36

0.19
0
0.00
0.19

0.93
5
0.62
6.55

3.89
20.90
2.59
27.38

0.74
2.50
0.31
3.55

5.98
20.19
2.50
28.68

0.09
0.00
0

-0.09
0.00

0.00
34.53
0
0
0.00
-0.75
0.00
0.00
0.00
0
0

0.09
0.00
0

0

0.00
8.26
0
0
0.00
-0.18
0.00
0.00
0.00
0
0

0.47

23.92

100.00

Space Peak
Space Sens
kW

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-2.39
-0.65
0.00
0.00
0
0.00
-3.04

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.39 104.37
-0.93
40.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
-3.32 144.98

0.74
2.50
0.00
3.24

0.93 -40.61
3 -109.17
0.00
0.00
3.43 -149.78

0.01
0.00
0
0.00

0
0.00
-2.38 103.93
0
0
0.00
0.00
-0.02
0.87
0.00
0.00
9.61
-0.22
0.00
0.00
0.22
-9.61
0
0.00
0
0.00

Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>
Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.18
0.00
0.00

15.19

0.00

12.38

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.73 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

0.21

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

23.92
0.00
0.00

Total

23.92

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
5.16
2.30
1.83
0.00
0.00
0
0.00
9.29

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB: 36

15.19
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

904
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
27.8 20.7
0.0 0.0
0.0 0.0

-2.29 100.00

12.5
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 13.5
0.0 0.0
0.0 0.0

9.5
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

62
0
0
0
0
72
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
20.0
25.8
20.1
25.8
20.1
27.8
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
904
904
904
904
904
904
0
0
174
174
174
174
0
0
0
0
904
904
174
174
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
19.2
19.2
14.59
14.59
37.80
2.59
385.66
-36.99
31

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
41
0

0
56
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-2.3
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-2.3

Ent Lvg
°C
°C

904 18.0
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

20.0
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 15 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - External Restaurant 02
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 6 / 17
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
4.17
1.89
0.00
0.00
0.00
0
0.00
6.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.20

0.00
0.00
0.00
37.43
16.97
1.80
0.00
0.00
0
0.00
56.19

0.00
0.00
0.00
4.26
1.84
0.00
0.00
0
0
0.00
6.10

0.00
0.00
0.00
58.52
25.27
0.00
0.00
0.00
0
0.00
83.79

0.24
1.61
0.20
2.05

0.06
0
0.00
0.06

0.30
2
0.20
2.11

2.69
14.45
1.80
18.94

0.24
0.81
0.10
1.15

3.30
11.13
1.37
15.80

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage

0.03
0.00
0

-0.03
0.00

0.00
25.40
0
0
0.00
-0.54
0.00
0.00
0.00
0
0

0.03
0.00
0

0

0.00
2.83
0
0
0.00
-0.06
0.00
0.00
0.00
0
0

Grand Total ==>

8.14

0.17

11.14

100.00

Space Peak
Space Sens
kW

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-1.91
0.00
0.00
0.00
0
0.00
-1.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.91 120.89
-0.11
6.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
-2.02 127.85

Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>
Internal Loads

0.00
-0.06
0.00
0.00

0.00

7.28

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.41 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

11.14
0.00
0.00

Total

11.14

8.21
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

531
0
0

0.30
1
0.00
1.11

-18.99
-51.27
0.00
-70.25

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.77
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.11
0
0

0.00
48.73
0
0.00
0.63
0.00
0.00
0.00
-6.96
0.00
0.00

-1.58 100.00

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
27.0 19.3
0.0 0.0
0.0 0.0

0.24
0.81
0.00
1.05

-0.86

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
4.17
1.89
0.20
0.00
0.00
0
0.00
6.26

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB: 36

10.9
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 13.3
0.0 0.0
0.0 0.0

9.3
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

20
0
0
0
0
36
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
21.3
25.8
20.1
25.8
20.1
27.0
18.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
531
531
531
531
531
531
0
0
56
56
56
56
0
0
0
0
531
531
56
56
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
10.6
10.6
26.54
26.54
47.62
1.79
556.90
-78.64
10

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
32
0

0
90
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-1.6
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-1.6

Ent Lvg
°C
°C

531 18.9
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

21.3
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 16 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - External Restaurant Lobby 01
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB/WB/HR: 36 / 28 / 22

0.00
0.00
0.00
6.48
2.31
1.46
0.00
0.00
0
0.00
10.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.55

0.00
0.00
0.00
44.29
15.79
13.74
0.00
0.00
0
0.00
73.82

0.00
0.00
0.00
6.48
2.31
1.46
0.00
0
0
0.00
10.25

0.00
0.00
0.00
56.74
20.23
12.78
0.00
0.00
0
0.00
89.75

0.74
0.73
0.00
1.47

0.19
0
0.00
0.19

0.93
1
0.00
1.66

6.36
4.99
0.00
11.35

0.74
0.45
0.00
1.19

6.48
3.94
0.00
10.42

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage

-0.02
0.00
0

0.02
0.00

0.00
14.76
0
0
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0
0

-0.02
0.00
0

0

0.00
2.16
0
0
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

Grand Total ==>

11.70

0.77

14.63

100.00

11.42

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-2.64
-0.76
0.00
0.00
0
0.00
-3.40

0.00
0.00
0.00
0.00
-2.64
-1.04
0.00
0.00
0
0.00
-3.68

0.00
0.00
0.00
0.00
98.51
38.81
0.00
0.00
0.00
0.00
137.31

0.74
0.45
0.00
1.19

0.93
0
0.00
1.38

-34.70
-16.79
0.00
-51.49

0.01
0.00
0
0.00

0
-0.58
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0
0

0.00
21.64
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7.46
0.00
0.00

Internal Loads

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.00
0.01
0.00
0.00

0.00

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

-0.18 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-2.20

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

14.62
0.00
0.00

Total

14.62

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
6.48
2.31
2.01
0.00
0.00
0
0.00
10.80

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB: 36

12.69
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

764
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
26.4 18.0
0.0 0.0
0.0 0.0

-2.68 100.00

9.4
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 12.3
0.0 0.0
0.0 0.0

8.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

62
0
0
0
0
78
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
22.3
25.8
20.1
25.8
20.1
26.4
19.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
764
764
764
764
764
764
0
0
42
42
42
42
0
0
0
0
764
764
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
5.5
5.5
12.32
12.32
52.22
4.24
235.73
-43.42
6

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
43
0

0
55
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-2.7
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-2.7

Ent Lvg
°C
°C

764 19.5
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.3
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 17 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - External Restaurant Lobby 02
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB/WB/HR: 36 / 28 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.79
0.29
0.90
0.00
0.00
0
0.00
1.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 6 / 18
OADB: 36

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.17

0.00
0.00
0.00
0.79
0.29
1.07
0.00
0.00
0
0.00
2.15

0.00
0.00
0.00
23.51
8.63
31.85
0.00
0.00
0
0.00
63.99

0.00
0.00
0.00
0.79
0.29
0.90
0.00
0
0
0.00
1.98

0.00
0.00
0.00
33.62
12.34
38.30
0.00
0.00
0
0.00
84.26

0.24
0.23
0.00
0.47

0.06
0
0.00
0.06

0.30
0
0.00
0.53

8.93
6.85
0.00
15.77

0.24
0.14
0.00
0.38

10.21
5.96
0.00
16.17

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage

-0.01
0.00
0

0.01
0.00

0.00
20.24
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

-0.01
0.00
0

0

0.00
0.68
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

-0.43 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage

Grand Total ==>

2.44

0.24

3.36

100.00

2.35

0

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.33
-0.48
0.00
0.00
0
0.00
-0.81

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.33
-0.57
0.00
0.00
0
0.00
-0.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.24
0.14
0.00
0.38

0.30
0
0.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

0
-0.19
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0
0

0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

100.00 Grand Total ==>

-0.43

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

3.37
0.00
0.00

Total

3.37

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

2.76
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

158
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
26.7 18.6
0.0 0.0
0.0 0.0

-0.60 100.00

10.1
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 12.4
0.0 0.0
0.0 0.0

8.3
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

20
0
0
0
0
25
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
22.1
25.8
20.1
25.8
20.1
26.7
19.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
158
158
158
158
158
158
0
0
14
14
14
14
0
0
0
0
158
158
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
8.6
8.6
7.88
7.88
46.77
5.93
168.41
-29.46
2

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
5
0

0
22
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-0.6
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-0.6

Ent Lvg
°C
°C

158 19.1
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.1
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 18 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - Internal Restaurant Lobby
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 8 / 15
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00

0.74
0.73
0.00
1.47

0.19
0
0.00
0.19

0.93
1
0.00
1.66

25.27
19.84
0.00
45.11

0.74
0.45
0.00
1.19

63.25
38.46
0.00
101.71

-0.03
0.00
0

0.03
0.00

0.00
54.62
0
0
0.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0
0

-0.02
0.00
0

0

0.00
2.01
0
0
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.23

3.68

100.00

1.17

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.74
0.45
0.00
1.19

0.93
0
0.00
1.38

0.00
0.00
0.00
0.00

0.01
0.00
0
0.00

0
-0.58
0
0.00
0.00
0.00
-1.20
0.00
-0.17
0
0

0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Internal Loads

Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
0.01
0.00
0.00

1.44

0.00

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

-1.71 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

1.20

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

3.68
0.00
0.00

Total

3.68

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 6 / 19
OADB: 35

1.95
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

78
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
31.6 24.9
0.0 0.0
0.0 0.0

-0.57 100.00

17.1
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 13.1
0.0 0.0
0.0 0.0

9.1
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

62
0
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
20.0
25.8
20.1
25.8
20.1
31.6
14.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
78
78
78
78
78
78
0
0
42
42
42
42
0
0
0
0
78
78
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
53.8
53.8
1.26
1.26
21.28
16.83
59.37
-9.25
6

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-0.6
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-0.6

Ent Lvg
°C
°C

78 14.1
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

20.0
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 19 of 83


Room Checksums
By Trane
L1 - FCU - Office Corridor
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 10 / 12
OADB/WB/HR: 32 / 25 / 16

0.00
0.00
0.00
8.02
0.77
1.55
0.23
0.00
0
0.00
10.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.43

0.00
0.00
0.00
50.28
4.83
12.41
1.44
0.00
0
0.00
68.97

0.00
0.00
0.00
8.02
0.77
1.55
0.23
0
0
0.00
10.57

0.00
0.00
0.00
58.93
5.66
11.39
1.69
0.00
0
0.00
77.66

0.96
0.99
1.50
3.45

0.24
0
0.00
0.24

1.20
1
1.50
3.69

7.52
6.21
9.40
23.13

0.96
0.55
1.50
3.01

7.05
4.04
11.02
22.12

0.03
0.00
0

-0.03
0.00

0.00
7.96
0
0
0.00
-0.06
0.00
0.00
0.00
0
0

0.03
0.00
0

0

0.00
1.27
0
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.63

15.95

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-1.38
-0.86
-0.58
0.00
0
0.00
-2.82

0.00
0.00
0.00
0.00
-1.38
-1.10
-0.58
0.00
0
0.00
-3.06

0.00
0.00
0.00
0.00
40.12
31.98
16.86
0.00
0.00
0.00
88.95

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.01
0.00
0
0.00

0
-0.50
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
0
0

0.00
14.53
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3.49
0.00
0.00

Internal Loads

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>
Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.01
0.00
0.00

14.05

0.00

13.61

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.22 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-2.83

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

15.95
0.00
0.00

Total

15.95

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
8.02
0.77
1.98
0.23
0.00
0
0.00
11.00

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 10 / 12
OADB: 32

14.62
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

1,093
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.6 16.7
0.0 0.0
0.0 0.0

-3.44 100.00

8.7
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 12.3
0.0 0.0
0.0 0.0

8.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

60
24
0
0
0
61
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
22.1
24.3
19.9
24.3
19.9
24.6
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
0
0
37
37
37
37
0
0
0
0
1,093
1,093
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
3.4
3.4
18.21
18.21
68.51
3.76
265.66
-57.44
7

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
23
0

0
39
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-3.5
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-3.5

Ent Lvg
°C
°C

1,093 19.6
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.1
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 20 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - Internal Restaurant
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 17
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.57
0.00
0
0.00
6.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.43
0.00
0
0.00
12.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.82
0
0
0.00
6.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.49
0.00
0
0.00
36.49

2.42
16.28
2.02
20.72

0.61
0
0.00
0.61

3.03
16
2.02
21.33

5.73
30.80
3.82
40.35

2.42
8.14
1.01
11.57

12.95
43.55
5.40
61.90

0.29
0.00
0

-0.29
0.00

0.00
48.30
0
0
0.00
-1.08
0.00
0.00
0.00
0
0

0.30
0.00
0

0

0.00
25.53
0
0
0.00
-0.57
0.00
0.00
0.00
0
0

-0.25

52.86

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.51
0.00
0
0.00
-6.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.51
0.00
0
0.00
-6.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.10
0.00
0.00
0.00
85.10

Internal Loads

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>
Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.57
0.00
0.00

27.58

0.00

18.69

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

1.61 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

52.86
0.00
0.00

Total

52.86

26.52
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

1,364
0
0

3.03 -39.61
8 -106.41
0.00
0.00
11.17 -146.01

0.03
0.00
0
0.00

0
0.00
-7.75 101.31
0
0
0.00
0.00
-0.07
0.92
0.00
0.00
53.33
-4.08
0.00
0.00
-0.41
5.36
0
0.00
0
0.00
-7.65 100.00

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
30.4 24.0
0.0 0.0
0.0 0.0

2.42
8.14
0.00
10.56

4.08

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.57
0.00
0
0.00
6.57

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 19
OADB: 35

16.2
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 14.0
0.0 0.0
0.0 0.0

10.0
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

202
189
0
0
0
0
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
20.0
25.8
20.1
25.8
20.1
30.4
15.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
1,364
1,364
1,364
1,364
1,364
1,364
0
0
566
566
566
566
0
0
0
0
1,364
1,364
566
566
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
41.5
41.5
6.75
6.75
25.79
3.82
261.58
-37.90
101

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
0
0

0
0
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-7.7
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-7.7

Ent Lvg
°C
°C

1,364 15.5
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

20.0
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 21 of 83


Room Checksums
By Trane
L1- FCU - Quan Ly
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 13
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22

0.00
0.00
0.00
8.97
1.40
0.00
1.30
0.00
0
0.00
11.67

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.00

0.00
0.00
0.00
59.72
9.32
0.00
8.66
0.00
0
0.00
77.70

0.00
0.00
0.00
8.97
1.40
0.00
1.30
0
0
0.00
11.67

0.00
0.00
0.00
66.74
10.42
0.00
9.67
0.00
0
0.00
86.83

0.56
0.58
0.87
2.01

0.14
0
0.00
0.14

0.70
1
0.87
2.15

4.66
3.86
5.79
14.31

0.56
0.32
0.87
1.75

4.17
2.38
6.47
13.02

0.02
0.00
0

-0.02
0.00

0.00
8.06
0
0
0.00
-0.07
0.00
0.00
0.00
0
0

0.02
0.00
0

0

0.00
1.21
0
0
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0
0

0.11

15.02

100.00

Space Peak
Space Sens
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-1.59
0.00
-1.66
0.00
0
0.00
-3.25

0.00
0.00
0.00
0.00
-1.59
0.00
-1.66
0.00
0
0.00
-3.25

0.00
0.00
0.00
0.00
43.44
0.00
45.36
0.00
0.00
0.00
88.80

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.01
0.00
0
0.00

0
-0.29
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.12
0
0

0.00
7.92
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.28
0.00
0.00

Internal Loads

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>
Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.01
0.00
0.00

13.70

0.00

13.44

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.15 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

-3.26

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s
Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

15.02
0.00
0.00

Total

15.02

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
8.97
1.40
0.00
1.30
0.00
0
0.00
11.67

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 13
OADB: 37

13.89
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

1,079
0
0

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
24.6 16.6
0.0 0.0
0.0 0.0

-3.66 100.00

8.6
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 12.4
0.0 0.0
0.0 0.0

8.3
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

35
54
0
0
0
27
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
22.4
24.3
19.9
24.3
19.9
24.6
19.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
1,079
1,079
1,079
1,079
1,079
1,079
0
0
21
21
21
21
0
0
0
0
1,079
1,079
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
2.0
2.0
30.82
30.82
71.80
2.33
429.00 -104.43
4

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
27
0

0
100
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-3.7
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-3.7

Ent Lvg
°C
°C

1,079 19.7
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

22.4
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 22 of 83


Room Checksums
By Trane
L11- FCU - Gym
COOLING COIL PEAK
Peaked at Time:
Outside Air:

Space
Plenum
Sens. + Lat. Sens. + Lat
kW
kW
Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>

CLG SPACE PEAK

Mo/Hr: 7 / 13
OADB/WB/HR: 37 / 29 / 22

0.00
0.00
0.00
9.31
1.22
2.31
1.21
0.00
0
0.00
14.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.28

Net Percent
Total Of Total
kW
(%)

0.28

0.00
0.00
0.00
32.46
4.25
9.03
4.22
0.00
0
0.00
49.97

0.00
0.00
0.00
9.31
1.22
2.31
1.21
0
0
0.00
14.05

0.00
0.00
0.00
55.45
7.27
13.76
7.21
0.00
0
0.00
83.68

0.82
3.65
0.11
4.58

0.20
0
0.00
0.20

1.02
4
0.11
4.78

3.56
12.73
0.38
16.67

0.82
1.83
0.06
2.71

4.88
10.90
0.36
16.14

0.03
0.00
0

-0.03
0.00

0.00
33.58
0
0
0.00
-0.21
0.00
0.00
0.00
0
0

0.03
0.00
0

0

0.00
9.63
0
0
0.00
-0.06
0.00
0.00
0.00
0
0

0.39

28.68

100.00

Space Peak
Space Sens
kW

Coil Peak Percent
Tot Sens Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
-1.52
-1.38
-1.80
0.00
0
0.00
-4.70

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.52
33.78
-1.56
34.67
-1.80
40.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
-4.88 108.44

Envelope Loads
Skylite Solar
Skylite Cond
Roof Cond
Glass Solar
Glass/Door Cond
Wall Cond
Partition/Door
Floor
Adjacent Floor
Infiltration
Sub Total ==>
Internal Loads

Internal Loads
Lights
People
Misc
Sub Total ==>
Ceiling Load
Ventilation Load
Adj Air Trans Heat
Dehumid. Ov Sizing
Ov/Undr Sizing
Exhaust Heat
Sup. Fan Heat
Ret. Fan Heat
Duct Heat Pkup
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
Grand Total ==>

0.00
-0.06
0.00
0.00

18.66

0.00

16.79

Lights
People
Misc
Sub Total ==>

0.18 Ceiling Load
0.00 Ventilation Load
0 Adj Air Trans Heat
Ov/Undr Sizing
0.00 Exhaust Heat
OA Preheat Diff.
RA Preheat Diff.
Additional Reheat
System Plenum Heat
Underflr Sup Ht Pkup
Supply Air Leakage
100.00 Grand Total ==>

Main Clg
Aux Clg
Opt Vent

28.69
0.00
0.00

Total

28.69

19.93
0.00
0.00

FORD THANG LONG
FDT.TRC

1,225
0
0

1.02
2
0.00
2.85

-22.67
-40.67
0.00
-63.33

0.01
0.00
0
0.00

0
-2.58
0
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.13
0
0

0.00
57.33
0
0.00
0.44
0.00
0.00
0.00
-2.89
0.00
0.00

-4.50 100.00

AREAS

Enter DB/WB/HR
°C °C
g/kg
27.0 19.8
0.0 0.0
0.0 0.0

0.82
1.83
0.00
2.65

-2.04

COOLING COIL SELECTION
Total Capacity Sens Cap. Coil Airflow
kW
kW
L/s

Project Name:
Dataset Name:

TEMPERATURES

Mo/Hr: Heating Design
OADB: 9

Space Percent
Sensible Of Total
kW
(%)

0.00
0.00
0.00
9.31
1.22
2.59
1.21
0.00
0
0.00
14.33

0

HEATING COIL PEAK

Mo/Hr: 7 / 13
OADB: 37

11.5
0.0
0.0

Leave DB/WB/HR
°C °C
g/kg
14.0 13.2
0.0 0.0
0.0 0.0

9.2
0.0
0.0

Gross Total
Floor
Part
Int Door
ExFlr
Roof
Wall
Ext Door

68
75
0
0
0
78
0

SADB
Ra Plenum
Return
Ret/OA
Fn MtrTD
Fn BldTD
Fn Frict

Cooling Heating
14.0
21.3
25.3
20.1
25.3
20.1
27.0
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AIRFLOWS
Diffuser
Terminal
Main Fan
Sec Fan
Nom Vent
AHU Vent
Infil
MinStop/Rh
Return
Exhaust
Rm Exh
Auxiliary
Leakage Dwn
Leakage Ups

Cooling Heating
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
0
0
188
188
188
188
0
0
0
0
1,225
1,225
188
188
0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING CKS
% OA
Lps/m²
Lps/kW
m²/kW
W/m²
No. People

Cooling Heating
15.4
15.4
18.01
18.01
42.69
2.37
421.69
-66.19
23

HEATING COIL SELECTION
Glass
m² (%)

0
26
0

0
33
0

CapacityCoil Airflow
kW
L/s
Main Htg
Aux Htg
Preheat

-4.5
0.0
0.0

Humidif
Opt Vent
Total

0.0
0.0
-4.5

Ent Lvg
°C
°C

1,225 18.4
0 0.0
0 0.0
0
0

0.0
0.0

21.3
0.0
0.0
0.0
0.0

TRACE® 700 v6.2.5 calculated at 02:02 PM on 09/27/2018
Alternative - 1 System Checksums Report Page 23 of 83


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×