Tải bản đầy đủ

Trong thời gian học nghề nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định

Trong thời gian học nghề nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng
mức TL tối thiểu do NN quy định?
Sai. Có thể trả thêm hoặc thỏa thuận. K2 điều 61.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×