Tải bản đầy đủ

Người lao động bị thương tật vĩnh viễn không thể tham gia quan hệ lao động là một loại hành vi pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động

Người lao động bị thương tật vĩnh viễn không thể tham gia quan hệ lao động là một loại hành vi
pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động.
Đúng. Điều 37, khoản 1, điểm g.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×