Tải bản đầy đủ

Có thể giao kết tối đa 3 lần đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

Có thể giao kết tối đa 3 lần đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36
tháng.
Sai. Điều 22. 4 lần: giao kết lần đầu; tiếp tục làm việc và giao kết l ần hai (H Đ X ĐTH); l ần 3 (ký thêm); l ần 4 (H Đ K
XĐTH).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×