Tải bản đầy đủ

Thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động đuợc tính từ thời điểm người lao động làm việc thực tế tại doanh nghiệp

Thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động đuợc tính từ thời điểm người lao động làm việc thực
tế tại doanh nghiệp.
Sai. Điều 25 BLLĐ. Có hiệu lực từ thời điểm các bên giao kết hoặc theo thỏa thuận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×