Tải bản đầy đủ

Thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao hơn hợp đồng lao động

Thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao hơn hợp đồng lao động.
Sai.
Thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao hơn hợp đồng lao động.
Sai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×