Tải bản đầy đủ

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì luôn phải bồi thường chi phí đào tạo

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì luôn phải bồi thường
chi phí đào tạo.
Sai. đơn phương chấm dứt HD đúng pháp luật. Điều 37, điều 43 BLLĐ.
Như vậy, vấn đề bồi thường chỉ đặt ra khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×