Tải bản đầy đủ

Trong mọi trường hợp khi xử lý kỷ luật lao động bắt buộc phải có sự tham gia của người lao động

Trong m ọi tr ư
ờ ng h ợp khi x ửlý k ỷlu ật lao độ n g b ắt bu ộc ph ải có s ựtham gia c ủa ng ư
ờ i lao độ n g.
Đú ng. Đi ểm c, kho ản 1, đi ều 123 BLL Đ2012 “Ng ười lao độn g ph ải có m ặt và có quy ền t ựbào ch ữa, nh ờlu ật s ưho ặc
ng ư
ờ i khác bào ch ữa; tr ư
ờ ng h ợp là ng ư
ời d ư
ớ i 18 tu ổi thì ph ải có s ựtham gia c ủa cha, m ẹho ặc ng ư
ời đạ i di ện theo pháp
lu ật;”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×