Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Người lao động bị áp dụng trách nhiệm vật chất phải bồi thường toàn bộ thiệt hại - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Người lao động bị áp dụng trách nhiệm vật chất phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra

Ng ư
ờ i lao độ n g b ị áp d ụng trách nhi ệm v ật ch ất ph ải b ồi th ư
ờ ng toàn b ộthi ệt h ại gây ra.
Sai. Theo quy đị nh t ại Đi ều 130, đi ều 131 BLL Đ2012. “Tr ư
ờ ng h ợp ng ư
ờ i lao độ n g gây thi ệt h ại không nghiêm tr ọng do
s ơsu ất v ới giá tr ị không quá 10 tháng l ư
ơ ng t ối thi ểu vùng do Chính ph ủcông b ốđư
ợ c áp d ụng t ại n ơi ng ư
ờ i lao độ n g làm
vi ệc, thì ng ư
ờ i lao độ n g ph ải b ồi th ư
ờ ng nhi ều nh ất là 03 tháng ti ền l ư
ơng và b ị kh ấu tr ừh ằng tháng vào l ư
ơng theo quy
định t ại kho ản 3 Đi ều 101 c ủa B ộlu ật này.”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×