Tải bản đầy đủ

Khi thương lượng tập thể để giải quyết tranh chấp lao động tập thể bắt buộc phải có hòa giải viên lao động tham gia

Khi th ư
ơ ng l ư
ợ ng t ập th ểđể gi ải quy ết tranh ch ấp lao độ n g t ập th ểb ắt bu ộc ph ải có hòa gi ải viên lao độ n g tham gia.
Sai. Theo kho ản 1 Đi ều 201 BLL Đ2012
“1. Tranh ch ấp lao độ n g cá nhân ph ải thông qua th ủt ục hòa gi ải c ủa hòa gi ải viên lao độ n g tr ư
ớc khi yêu c ầu tòa án gi ải
quy ết, tr ừcác tranh ch ấp lao độ n g sau đâ y không b ắt bu ộc ph ải qua th ủt ục hòa gi ải:
a) V ề x ửlý k ỷ lu ật lao độ n g theo hình th ức sa th ải ho ặc tranh ch ấp v ềtr ư
ờ ng h ợp b ị đơ n ph ư
ơng ch ấm d ứt h ợp đồ n g lao
độn g;
b) V ềb ồi th ư
ờ ng thi ệt h ại, tr ợc ấp khi ch ấm d ứt h ợp đồ n g lao độ n g;
c) Gi ữa ng ư
ờ i giúp vi ệc gia đì nh v ới ng ư
ờ i s ửd ụng lao độ n g;
d) V ề b ảo hi ểm xã h ội theo quy đị nh c ủa pháp lu ật v ề b ảo hi ểm xã h ội, v ề b ảo hi ểm y t ế theo quy định c ủa pháp lu ật v ề
b ảo hi ểm y t ế.
đ) V ề b ồi th ường thi ệt h ại gi ữa ng ười lao độn g v ới doanh nghi ệp, đơn v ị s ựnghi ệp đưa ng ười lao độn g đi làm vi ệc ở n ước
ngoài theo h ợp đồ n g.”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×