Tải bản đầy đủ

Hội đồng trọng tài lao động không có thẩm quyền hòa giải tranh chấp tập thể về quyền

Hội đồng trọng tài lao động không có thẩm quyền hòa giải tranh chấp tập thể về quyền.
Đúng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 203 BLLĐ 2012:
“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:
a) Hoà giải viên lao động;
b) Chủ  tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị  xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ  tịch Uỷ  ban nhân dân
cấp huyện).
c) Toà án nhân dân.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×