Tải bản đầy đủ

Hàng năm người sử dụng lao động phải tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động

 Hàng năm người sử dụng lao động phải tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.
Đúng. Theo khoản 1 Điều 4 BLLĐ 2012 “Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc
đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào
tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×