Tải bản đầy đủ

theo luật thuế GTGT hiện hành thì khi XK hàng hóa phải nộp thuế

theo lu ật thu ế GTGT hi ện hành thì khi XK hàng hóa ph ải n ộp thu ế
a.
10%
b.
5%
c.
0%
d.
T ất c ảđề u saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×