Tải bản đầy đủ

Xu hướng hiện nay của trợ cấp là

Xu h ư
ớ n g hi ện nay c ủa tr ợc ấp là:
a.
tr ợc ấp tr ực ti ếp t ăng, gián ti ếp gi ảm
b.
tr ợc ấp tr ực ti ếp gi ảm, gián ti ếp t ăng
c.
c ả2 cùng t ăng
d.
c ả2 cùng gi ảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×