Tải bản đầy đủ

VN gia nhập diễn đàn hợp tác châu á thái bình dương vào năm nào

VN gia nh ập di ễn đà n h ợp tác Châu Á Thái bình d ư
ơ n g vào n ăm nào (APEC):
a.
1996
b.
1997
c.
1998
d.
1999Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×