Tải bản đầy đủ

mục đích của biện pháp đẩy mạnh hỗ trợ XK là nhằm hỗ trợ mở mang sản xuất hàng hóa với

mục đích của biện pháp đẩy mạnh hỗ trợ XK là nhằm hỗ trợ mở mang sản xuất hàng hóa với .......tạo điều kiện cho
người ta cạnh tranh tự do trên thị trường ngoài nước
a.       chi phí thấp
b.       chi phí cao
d.       Hàn quốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×