Tải bản đầy đủ

công cụ quan trọng nhất để chiếm lĩnh thị trường nước ngoài là

công c ụquan tr ọng nh ất đ
ể chi ếm l ĩnh th ị tr ư
ờn g n ư
ớ c ngoài là:
a.
c ạnh tranh
b.
th ư
ơ ng hi ệu m ạnh
c.
các bi ện pháp đẩ y m ạnh XK
d.
giá c ảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×