Tải bản đầy đủ

hàng hóa VN xuất hiện chủ yếu trên khu vực châu phi chủ yếu là nhờ

hàng hóa VN xu ất hi ện ch ủy ếu trên khu v ực Châu Phi ch ủy ếu là nh ờ:
a.
Xu ất kh ẩu tr ực ti ếp
b.
Qua trung gian
c.
Buôn l ậu
d.
Hàng xách tayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×