Tải bản đầy đủ

Các DN muốn tăng sức XK sang thị trường mỹ thì nên tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh của

Các DN mu ốn t ăng s ức XK sang th ị tr ư
ờ n g M ỹthì nên tham gia vào chu ỗi s ản xu ất kinh doanh c ủa:
a.
Các công ty qu ốc gia
b.
Các công ty xuyên qu ốc gia
c.
Các công ty liên doanh
d.
Các công ty qu ốc doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×