Tải bản đầy đủ

Một trong những quy định của mỹ đối với hàng nhập khẩu nếu nước XK thực hiện trợ cấp đối với hàng XK thì hàng hóa đó sẽ

M ột trong nh ững quy đ
ị nh c ủa M ỹđ
ố i v ới hàng nh ập kh ẩu n ếu n ư
ớ c XK th ực hi ện tr ợc ấp đ
ố i v ới hàng XK thì
hàng hóa đó s ẽ:
a.
Đá nh thu ếch ống bán phá giá
b.
Đá nh thu ếđố i kháng
c.
C ấm nh ập kh ẩu
d.
C ấp h ạn ngh ạch NK caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×