Tải bản đầy đủ

quỹ hỗ trợ XK của việt nam

 quỹ hỗ trợ XK của Việt Nam hiện nay không thực hiện 
a.       cấp tín dụng hỗ trợ XK 
b.       bảo lãnh tín dụng XK
c.       bào hiểm tín dụng XK 
d.       các câu trên đều saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×