Tải bản đầy đủ

Chiến lược sản xuất hướng về XK được sử dụng phổ biến trong chiến lược phát triển ngoại thương của các nước hiện nay vì

Chi ến l ư
ợ c s ản xu ất h ư
ớ n g v ềXK đ
ư
ợ c s ửd ụng ph ổbi ến trong chi ến l ư
ợ c phát tri ển ngo ại th ư
ơ n g c ủa các n ư
ớc
hi ện nay vì:
a.
giúp đạ t t ốc độ t ăng tr ư
ở ng nhanh
b.
gi ảm s ựl ệthu ộc c ủa qu ốc gia v ới bên ngoài
c.
c ải thi ện cán cân thanh toán
d.
a,b đề u đú ng
e.
a,c đề u đú ng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×