Tải bản đầy đủ

Chính sách trợ giá XK sẽ dẫn đến

Chính sách trợ giá XK sẽ dẫn đến 
a.       Tăng lợi nhuận cho nhà XK 
b.       Tăng nguồn thu cho nhà nước
c.       Nguy cơ bị nước khác kiện 
d.       a,b đúng
e.       a,c đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×