Tải bản đầy đủ

Tỉ giá hối đoái của chính thức của việt

T ỉ giá h ối đo ái c ủa chính th ức c ủa Vi ệt Nam t ăng thì trong ng ắn h ạn
a.
XK gi ảm, NK t ăng
b.
XK t ăng, NK gi ảm
c.
XK và NK t ăng
d.
XNK chuy ển bi ến ko đá ng k ể
e.
C ả4 câu trên đầ u saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×