Tải bản đầy đủ

biện pháp quản lý nhập khẩu tương đương thuế quan bao gồm

 biện pháp quản lý nhập khẩu tương đương thuế quan bao gồm
a.       việc xác định giá tính thuế
b.       phí, phụ phí
c.       việc quy định giá
d.       cả a,b, c



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×