Tải bản đầy đủ

Khi tính hiệu quả KT XH của hoạt động ngoại thương kết quả ko bao gồm

Khi tính hi ệu qu ảKT XH c ủa ho ạt đ
ộ n g ngo ại th ư
ơ n g k ết qu ảko bao g ồm
a.

ơ ng c ủa ng ư
ờ i lao độ n g
b.
ti ền thu ế
c.
ti ền tr ợc ấp
d.
c ảa,b, c đề u đú ng



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×