Tải bản đầy đủ

Trong quá trình thực tiễn hoạt động ngoại thương phải chú trọng thuộc tính

Trong quá trình thực tiễn hoạt động ngoại thương phải chú trọng thuộc tính
a.       giá trị của hàng hóa
b.       giá trị sử dụng của hàng hóa
c.       cả a, b đều đúng
d.       cả a,b,c đều saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×