Tải bản đầy đủ

Chính sách TMQT của 1 nước nhằm

Chính sách TMQT c ủa 1 n ư
ớ c nh ằm
a.
Phân b ổngu ồn l ực có hi ểu qu ảh ơn
b.
B ảo h ộs ản xu ất trong n ư
ớc
c.
Đi ều ch ỉnh TMQT
d.
a, b đề u đú ng
e.
a,b, c đề u đú ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×