Tải bản đầy đủ

Lợi ích từ chuyên môn hóa và thương mại quốc tế là

L ợi ích t ừchuyên môn hóa và th ư
ơ ng m ại qu ốc t ếlà:
a.
Tiêu dùng l ớn h ơn kh ản ăng s ản xu ất
b.
Hi ệu qu ảtiêu dùng t ăng
c.
Hi ệu qu ảs ản xu ất t ăng
d.
a, b đề u đú ng
e.
a,c đề u đú ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×