Tải bản đầy đủ

A bị dị ứng với nước hoa trong phòng làm việc kín chạy máy lạnh cô b sức nước hoa rất mạnh a bị dị ứng nặng b phải bồi thường do gây ô nhiễm môi trường

A b ị d ị ứn g v ới n ư
ớ c hoa Trong phòng làm vi ệc kín ch ạy máy l ạnh cô B s ức n ư
ớ c hoa r ất m ạnh A b ị d ị ứn g n ặng B ph ải
b ồi th ư
ờ ng do gây ô nhi ễm môi tr ư
ờ ng; (SAI hành vi c ủa cô B ko trái pháp lu ật và ko ph ải nguyên nhân tr ực ti ếp d ẫn đế n
thi ệt h ại)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×