Tải bản đầy đủ

Công ty cây xanh thành phố đang tỉa cành của các cây lớn nhân viên của công ty đã treo biển thông báo không lưu hành trên đườngtrong thời gian chặt cành nhưng x vẫn đi vào và đã bị cành cây rơi vào người thiệt hại về sức khỏe t

Công ty cây xanh thành ph ốđa ng t ỉa cành c ủa các cây l ớn nhân viên c ủa công ty đã treo bi ển thông báo không l ưu hành
trên đư
ờ n gtrong th ời gian ch ặt cành nh ưng X v ẫn đi vào và đã b ị cành cây r ơi vào ng ư
ời thi ệt h ại v ềs ức kh ỏe Tr ư
ờng h ợp
này công ty cây xanh không ph ải b ồi th ư
ờ ng; ( Đ
ÚNG trong TH này l ỗi hoàn toàn thu ộc vè bên b ị thi ệt h ại)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×