Tải bản đầy đủ

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ là người dưới 15 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường

Ch ủs ởh ữu ngu ồn nguy hi ểm cao độ là ng ư
ời d ư
ớ i 15 tu ổi thì không ph ải ch ịu trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng; ( Đ
ÚNG cha m ẹ,
ho ặc ng ư
ờ i giám h ộmà có l ỗi trong vi ệc qu ản lí s ẽcó trách nhi ệm BT)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×