Tải bản đầy đủ

A bị nhiễm vi rút h5n1 do nguồn bệnh từ các trang trại nuôi gia cầm cạnh nhà a trường hợp này a bị thiệt hại do các trang trại gây ô nhiễm môi trường

A b ị nhi ễm vi rút H5N1 do ngu ồn b ệnh t ừcác trang tr ại nuôi gia c ầm c ạnh nhà A Tr ư
ờ ng h ợp này A b ị thi ệt h ại do các
trang tr ại gây ô nhi ễm môi tr ư
ờ ng; ( Đ
ÚNG theo quy đị nh t ại đi ều 624Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×