Tải bản đầy đủ

A mua sữa uống sữa và bị ngộ độc a phải kiện nhà sản xuất để được bồi thường

. A mua s ữa u ống s ữa và b ị ng ộđộ c A ph ải ki ện nhà s ản xu ất để đư
ợ c b ồi th ư
ờ ng; (SAI vì tr ư
ớ c khi s ửd ụng A có trách
nhi ệm ph ải ki ểm tra ch ất l ư
ợ ng c ủa s ản ph ẩm, A có th ểl ựa ch ọn ko s ửd ụng s ản ph ẩm n ếu th ấy ko phù h ợp, Hành vi d ẫn
đễn thi ệt h ại là t ừhành vi u ống c ủa A)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×